Torelló

Torelló, amb l'herència industrial pròpia d'un passat artesanal, on el riu Ges vessa les seves aigües al Ter, és un poble amb un moviment cultural especialment viu.

Poblat ja des d’època neo­lí­ti­ca, Tore­lló ha estat un nucli crei­xent per la seva posi­ció estra­tè­gi­ca dins el ter­ri­to­ri. Al llarg del pro­cés indus­tri­a­lit­za­dor del segle XIX, Tore­lló es va con­ver­tir en un impor­tant cen­tre d’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca. El crei­xe­ment de la pobla­ció de Tore­lló ha con­ti­nu­at cons­tant al llarg de les últi­mes dèca­des, fins arri­bar l’actualitat.

Com a ele­ments patri­mo­ni­als prin­ci­pals, tro­bem l’Església de Sant Feliu, al vol­tant de la qual va néi­xer i créi­xer el nucli de la vila de Tore­lló. El san­tu­a­ri de Roca­pre­ve­ra és el segon tem­ple tra­di­ci­o­nal de Tore­lló. Es tro­ba a la riba dre­ta del Ter, enfi­lat vers el puig de la Guàr­dia o de les Tres Creus. Un pas­seig llarg, ple d’ar­bres i amb dues fonts ben arran­ja­des, la dels Oce­llets i la de Roca­pre­ve­ra, l’en­lla­ça amb la població.

Tore­lló és un poble amb un movi­ment cul­tu­ral espe­ci­al­ment viu, amb gran quan­ti­tat d’actes fes­tius i cul­tu­rals que tenen lloc al llarg de l’any. N’és un bon exem­ple el Car­na­val de Ter­ra Endins, un dels car­na­vals més par­ti­ci­pa­tius de Cata­lu­nya, un espai de dis­bau­xa i de fes­ta pen­sa­da per a totes les edats. 

Quan arri­ba el bon temps, el Mer­cat del Tras­to inun­da els car­rers de para­des amb velles andrò­mi­nes. I el Fes­tus, fes­ti­val jove d’arts al car­rer, omple el nucli antic de tea­tre, circ, arts visu­als i músi­ca en viu. Al cor de l’es­tiu, la Fes­ta Major ofe­reix un pro­gra­ma d’ac­ti­vi­tats que com­bi­na la tra­di­ció i les mani­fes­ta­ci­ons més joves i alternatives. 

Durant tot l’any, el Tea­tre Cir­vi­a­num ofe­reix una pro­gra­ma­ció esta­ble de tea­tre i músi­ca de gran nivell, amb pro­pos­tes pro­fes­si­o­nals de pri­me­ra línia. 

L’esport i la mun­ta­nya tam­bé tenen un lloc pre­fe­rent en les acti­vi­tats pro­gra­ma­des a Tore­lló. En són tes­ti­mo­nis la mar­xa de resis­tèn­cia Pels Camins dels Mat­xos, que amb 62km de recor­re­gut pas­sa per camins anti­ga­ment tran­si­tats per tra­gi­ners, o el Fes­ti­val de Cine­ma de Mun­ta­nya i Aven­tu­ra, que ha pro­jec­tat Tore­lló a l’exterior amb l’exhibició dels millors films en l’àmbit mun­di­al sobre acti­vi­tats rela­ci­o­na­des amb la mun­ta­nya i la natura.

www.ajtorello.cat

Continguts relacionats