Festes Majors

Les places i carrers de les viles de la Vall del Ges,Orís i Bisaura, s’omplen d’alegria per la seva Festa Major.

Des de l’an­ti­gui­tat, les fes­tes son la base de les  rela­ci­ons entre les per­so­nes que con­vi­uen en soci­e­tat. És tam­bé una rela­ció ine­vi­ta­ble amb el medi: amb les fei­nes ordi­nà­ri­es, amb la polí­ti­ca, amb la reli­gió, amb els fenò­mens esta­ci­o­nals, l’o­ci, etc. Des d’a­ques­ta òpti­ca la fes­ta és una eina bàsi­ca per a la soci­a­lit­za­ció de les gene­ra­ci­ons i és essen­ci­al per a la trans­mis­sió de la cul­tu­ra i els vin­cles socials.

La fes­ta major, aquest model fes­tiu dels nos­tres pobles i viles té aques­ta fun­ció, relli­gar la comu­ni­tat local.  Aques­ta és la fun­ció del nos­tre model fes­tiu, dedi­car un espai tem­po­ral a que la soci­e­tat, tots els mem­bres que hi con­vi­uen, tots els sec­tors i gene­ra­ci­ons, puguin tro­bar-se per reme­mo­rar cícli­ca­ment esde­ve­ni­ments i efe­mè­ri­des comu­nes. Degut a la nos­tra his­tò­ria, on el tre­ball agrí­co­la i la reli­gió eren la refe­rèn­cia i fona­ment del pas del temps, la majo­ria d’a­ques­tes dates solen basar-se en el patro­ci­ni d’un sant o mare­de­déu que, espi­ri­tu­al­ment, havia d’em­pa­rar la comu­ni­tat. I cada comu­ni­tat local, gene­ral­ment en fun­ció de la seva major dedi­ca­ció labo­ral, solia estar sota la pro­tec­ció d’un sant o altre.

La Fes­ta Major de cada una de les nos­tres pobla­ci­ons és un dels impul­sos més valu­o­sos de què dis­po­sem, soci­als i cul­tu­rals, per a la soci­a­lit­za­ció dels ciu­ta­dans, del joves i sobre­tot per aque­lles per­so­nes que, pro­vi­nents d’al­tres indrets, puguin anar-se incor­po­rant a la dinà­mi­ca de la vida local.

Bien­ve Moya
Escrip­tor i ges­tor cultural

Sant Quir­ze de Beso­ra
16 de juny

Mon­tes­quiu
8 de desembre

Sora
29 de juny

San­ta Maria de Beso­ra
11 de setembre

Vidrà
Quart diu­men­ge de setembre

Orís
25 d’agost

Sant Vicenç de Tore­lló
Pri­mer dis­sab­te de setembre

Tore­lló
1 d’agost

Continguts relacionats