Pobles

La Vall del Ges, Orís i Bisau­ra és un ter­ri­to­ri situ­at al nord d’Osona, for­mat per la vall del Ges al sud-est, Orís al sud-oest i el Bisau­ra al nord. El ter­ri­to­ri té un impor­tant patri­mo­ni natu­ral, gran part d’aquest con­for­ma l’EIN Ser­res de Milany, San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm-Bell­munt. Tam­bé és un ter­ri­to­ri que des­ta­ca pel seu patri­mo­ni cul­tu­ral, amb uns muni­ci­pis vius de tra­di­ci­ons arrelades.

Sant Quirze de Besora 

Amb més de 1.120 anys d’his­tò­ria, a mig camí entra la pla­na i el Piri­neu, és la por­ta d’en­tra­da i refe­rent de ser­veis del Bisaura.

Montesquiu 

L’es­pai natu­ral del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu con­for­ma gran part del ter­me muni­ci­pal i abra­ça el seu nucli urbà, esta­blert des del s. XVI sobre una ter­ras­sa flu­vi­al vora el riu Ter.

Sora 

Rode­jat de bos­cos, rie­res i tor­rents, amb un cert aïlla­ment natu­ral res­pec­te dels pobles veïns, Sora res­pi­ra tranquil·litat.

Santa Maria de Besora 

Con­reus, pas­tu­rers, masi­es i un cas­tell que cus­to­dia els orí­gens del Bisau­ra, con­fi­gu­ren un indret de pau en un entorn natu­ral privilegiat.

Vidrà 

La vall de Vidrà és natu­ra en estat pur: la mun­ta­nya és abrup­ta, la vege­ta­ció i el pai­sat­ge can­vi­ant entre fage­des, rou­re­des, prats mun­tans i salts d’aigua.

Orís 

D’o­rí­gens agrí­co­les i rama­ders adap­tats a la moder­ni­tat, Orís, for­mat per cinc nuclis dis­se­mi­nats, gau­deix d’un patri­mo­ni natu­ral i arqui­tec­tò­nic d’alt valor. 

Sant Vicenç de Torelló 

Sant Vicenç, Vila-seca i Bor­go­nyà con­for­men un muni­ci­pi que com­bi­na natu­ra­le­sa, his­tò­ria i tra­di­ció amb un des­ta­cat patri­mo­ni indus­tri­al fruit del pas del riu Ter.

Torelló 

Tore­lló, amb l’he­rèn­cia indus­tri­al prò­pia d’un pas­sat arte­sa­nal, on el riu Ges ves­sa les seves aigües al Ter, és un poble amb un movi­ment cul­tu­ral espe­ci­al­ment viu.