Protecció de dades

En diver­ses pàgi­nes del web del Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra, es sol·licita als usu­a­ris dades de caràc­ter per­so­nal: nom, cognoms, adre­ça, etcè­te­ra, per tal de dur a ter­me la ges­tió o ser­vei que han sol·licitat, i amb el com­pli­ment de les con­di­ci­ons de segu­re­tat i con­fi­den­ci­a­li­tat que exi­geix la legis­la­ció vigent en cada cas.

El Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra garan­teix la con­fi­den­ci­a­li­tat en el trac­ta­ment de les dades de caràc­ter per­so­nal que es recu­llen, i tam­bé la implan­ta­ció de les mesu­res, d’ordre tèc­nic i orga­nit­za­tiu, que garan­tei­xin la segu­re­tat d’aquestes dades.

El Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra uti­lit­za­rà aques­tes dades exclu­si­va­ment per a la pres­ta­ció del ser­vei o ges­tió sol•licitada. En cap cas es cedi­rà o comu­ni­ca­rà a ter­cers les dades reco­lli­des sen­se con­sen­ti­ment de l’usuari, excep­te quan siguin neces­sà­ri­es per a la pres­ta­ció del ser­vei sol·licitat o siguin reque­ri­des per les auto­ri­tats públi­ques com­pe­tents, de con­for­mi­tat amb les dis­po­si­ci­ons legals i regla­men­tà­ri­es apli­ca­bles en cada moment.

D’acord amb la nor­ma­ti­va de pro­tec­ció de dades, la per­so­na interes­sa­da pot exer­cir els drets d’accés, cancel•lació, rec­ti­fi­ca­ció o opo­si­ció, pre­vis­tos a la Llei orgà­ni­ca de pro­tec­ció de dades de caràc­ter personal.

Res­pec­te l’exercici d’aquests drets:

 • Dret de ser infor­mat: Infor­mar de mane­ra con­ci­sa, trans­pa­rent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llen­guat­ge clar i senzill.
 • Dret d’accés: Saber si es trac­ten dades per­so­nals de la per­so­na interes­sa­da i acce­dir a aques­tes dades i obte­nir informació.
 • Dret de rec­ti­fi­ca­ció: Rec­ti­fi­car les dades per­so­nals ine­xac­tes i com­ple­tar les dades per­so­nals incompletes.
 • Dret de supres­sió (dret a l’oblit): Supri­mir les dades personals.
 • Dret d’oposició: Opo­sar-se al trac­ta­ment de les dades personals.
 • Dret a la limi­ta­ció del trac­ta­ment: Mar­car les dades per­so­nals con­ser­va­des, amb la fina­li­tat de limi­tar-ne el trac­ta­ment futur.

 

Indi­ca­ci­ons per a l’exercici d’aquests drets:

 • Es reque­reix omplir un model gene­ral de sol·licitud o ins­tàn­cia i lliu­rar-lo pre­sen­ci­al­ment a la seu del Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra con­jun­ta­ment amb una foto­cò­pia del DNI o a tra­vés de la seu electrònica.
 • En cas d’exercir el dret de rec­ti­fi­ca­ció, cancel·lació o opo­si­ció, a l’efecte d’evitar can­vis inde­sit­jats que pogues­sin posar en perill algun dret de la matei­xa per­so­na interes­sa­da, cal indi­car clara­ment la dada afectada.
 •  El Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra dene­ga­rà, moti­va­da­ment, peti­ci­ons d’exercicis de drets de cancel·lació o opo­si­ció, en algun dels supò­sits següents: 
  • Una llei obli­ga a dur a ter­me el trac­ta­ment de les dades
  • Les dades són neces­sà­ri­es per a les actu­a­ci­ons admi­nis­tra­ti­ves ten­dents a asse­gu­rar el com­pli­ment d’obligacions tributàries
  • La per­so­na afec­ta­da és objec­te d’actuacions inspectores