Vidrà

La vall de Vidrà és natura en estat pur: la muntanya és abrupta, la vegetació i el paisatge canviant entre fagedes, rouredes, prats muntans i salts d'aigua.

Vidrà, muni­ci­pi del Bisau­ra, té un ter­me muni­ci­pal de 34,39 km²  inclòs dins del PEIN de Ser­res de Milany- San­ta Maga­le­na i Puig­sa­calm- Bell­munt.

El muni­ci­pi està for­mat per tres nuclis de pobla­ció: Vidrà, la Creu de l’Arç, el veï­nat de Ciu­ret i dife­rents cases de pagès. Actu­al­ment amb uns 170 habi­tants, es té cons­tàn­cia de que les valls de Vidrà foren habi­ta­des des de temps antics, fins i tot des d’abans del perí­o­de Neo­lí­tic. L’etapa medi­e­val de Vidrà és la més interes­sant i cone­gu­da de la seva historia.

Hi tro­ba­rem l’església de Sant Hila­ri de Vidrà, que es va cons­ti­tuir en par­rò­quia per ini­ci­a­ti­va de Ran­lo, Aba­des­sa de Sant Joan de les Aba­de­ses , qui hau­ria estat casa­da amb un senyor de Milany. Fa més de mil anys que el ter­me de Vidrà va orga­nit­zar-se en parròquia.

Es pot gau­dir de Vidrà a peu o en bici­cle­ta pels més de 60 km de camins i car­re­te­res rurals que té. Tam­bé es pot gau­dir a cavall, amb l’Itinerari Eques­tre IE-033 Vidrà-Puigsacalm

Són exem­ples de la seva belle­sa el veï­nat de Ciu­ret, a 6 km de Vidrà, a 1.155 m d’alçada, for­mat per masos envol­tats de prats de pas­tu­res, un indret pre­ci­ós on assa­bo­rir la tranquil•litat, o les res­tes del cas­tell de Milany, situ­a­des en un rocam al límit del ter­me muni­ci­pal de Vidrà i Vall­fo­go­na de Ripo­llès, des d’on tin­drem unes boni­ques vis­tes del Pirineu.

Al mateix muni­ci­pi hi tro­ba­reu tam­bé l’ar­bo­rè­trum, un iti­ne­ra­ri cir­cu­lar que uneix els dos nuclis de Vidrà, en el qual ens tro­bem uns 20 arbres autòc­tons, senya­lit­zats amb una fita i amb la seva expli­ca­ció corresponent.

A Vidrà, hi podem tro­bar diver­ses ermi­tes romà­ni­ques, les res­tes del cas­tell de Milany i   les tra­di­ci­o­nals masi­es, algu­nes amb arrels a la his­to­ria del nos­tre país. Per­fec­ta­ment inte­gra­des en el pai­sat­ge, aquests racons són tam­bé esce­na­ris de llegendes.

Des de Vidrà podrem arri­bar a l’impressionant salt del Molí, o fer la cami­na­da al mític cim de Puig­sa­calm, una de les mun­ta­nyes més emble­mà­ti­ques de l’ex­cur­si­o­nis­me català.

El ter­cer diu­men­ge de maig, la cami­na­da del Vidra­nès ens des­co­bri­rà a peu els impres­si­o­nants pai­sat­ges de l’indret, i el ter­cer cap de set­ma­na de juli­ol podrem gau­dir del Con­curs de gos­sos d’atura, espe­ci­al Bor­der Collie, que s’organitza al mateix Vidrà.

www.vidra.cat/

Continguts relacionats