Sender central de Catalunya, GR3

Sender de gran recorregut que transcorre per la Catalunya interior, enllaçant la Plana de Vic amb la Plana de Lleida

El recor­re­gut pro­jec­tat, que enca­ra no ha estat com­ple­ta­ment rea­lit­zat, pre­veu que aquest sen­der tin­gui un tra­çat cir­cu­lar que unei­xi Llei­da amb Tremp, la Seu d’Ur­gell, Sant Joan de les Aba­des­ses, Man­re­sa, Sol­so­na i Tàr­re­ga, entre mol­tes altres pobla­ci­ons catalanes.

Aquest sen­der va ser homo­lo­gat el 1992. Quan esti­gui com­ple­tat tin­drà una dis­tàn­cia de prop de 800 km, dels quals uns 500 km ja han estat senyalitzats. 

Trams al territori de la Vall del ges, Orís i el Bisaura

Enllaços d’interès

GR3 Cata­lu­nya interior

Continguts relacionats