Orís

D'orígens agrícoles i ramaders adaptats a la modernitat, Orís, format per cinc nuclis disseminats, gaudeix d'un patrimoni natural i arquitectònic d'alt valor.

El Ter dre­na les ter­res del muni­ci­pi pel sec­tor de lle­vant i en part for­ma límit natu­ral amb les de Sant Vicenç de Tore­lló i Tore­lló. Tra­ves­sa el ter­me la C‑17, que res­se­gueix el curs del Ter. El muni­ci­pi d’O­rís està for­mat per cinc nuclis dis­se­mi­nats (La Par­rò­quia de Sant Genís, Can Bran­ques, El Pelut Sader­ra i La Mam­bla) on hi viuen actu­al­ment més de 300 habitants.

La pre­sèn­cia huma­na a l’in­dret d’O­rís en temps pre­his­tò­rics està cons­ta­ta­da pels habi­ta­cles tro­glo­di­tes de les bau­mes de Seri­nyà, situ­a­des a les vores encin­gle­ra­des de la sola­na de Sant Sal­va­dor de Bell­verDe temps més imme­di­ats a la Recon­ques­ta, en el segle IX, la con­tra­da ha estat pobla­da per nom­bro­ses famí­li­es que teni­en el seu habi­ta­cle a les altes comes del ter­me. Molts dels noms de les masi­es actu­als figu­ra­ven ja en els docu­ments de l’època. 

L’església de Sant Genís, d’es­til bar­roc neo­clàs­sic, i les ruï­nes del cas­tell d’Orís són dos dels ele­ments patri­mo­ni­als per visi­tar. La pano­rà­mi­ca que es veu des del cas­tell jus­ti­fi­ca el petit esforç de l’ascensió per arri­bar-hi. Tam­bé cal des­ta­car el Pelut, anti­ga colò­nia tèx­til amb uns mag­ní­fics jar­dins per pas­se­jar-hi i reviu­re el pas­sat indus­tri­al d’aquesta zona del Ter, i el grup de masos de Saderra. 

La típi­ca silu­e­ta del cas­tell és un dels ele­ments més genu­ïns, jun­ta­ment amb el cas­tell i l’es­glé­sia, mal­mès l’un i reno­va­da l’al­tra, evo­quen la pri­mi­ti­va orga­nit­za­ció feu­dal del com­tat d’Ausona.

Hi ha un fet que uneix tots els nuclis del muni­ci­pi d’O­rís, i n’és l’ac­ti­vi­tat agrí­co­la rama­de­ra que es desen­vo­lu­pa arreu del muni­ci­pi, essent el mit­jà de vida de la majo­ria dels ori­sencs, podrí­em dir doncs, que Orís és un poble pagès amb ter­res fèr­tils molt apro­pi­a­des pel con­reu de la pata­ta del bufet . Per aquest motiu, essent la pata­ta un pro­duc­te molt apre­ci­at cul­ti­vat a Orís, durant el mes d’octubre se cele­bra a Orís el bonic Mer­cat de la Pata­ta del Bufet, pro­duc­te molt apre­ci­at i cul­ti­vat a la matei­xa població.

www.oris.cat/

Continguts relacionats