Jardins del Pelut

Una de les colònies industrials més importants del tram mitjà del riu Ter, amb uns magnífics jardins i els seus edificis d’estil modernista.

L’antiga colò­nia Ymbern, cone­gu­da com el Pelut, for­ma part del prin­ci­pal grup de colò­ni­es del Ter mit­jà. Jun­ta­ment amb la de Vila-seca i Bor­go­nyà a Sant Vicenç de Tore­lló , con­for­men la seqüèn­cia més majes­tu­o­sa de fàbri­ques de riu a Osona.

La colò­nia indus­tri­al fou fun­da­da a comen­ça­ments del segle XX pels indus­tri­als Pere i Edu­ard Cal­vet i Pin­tó, que van apro­fi­tar una vella ado­be­ria que havia estat una fila­tu­ra durant molts anys. A des­ta­car la seva arqui­tec­tu­ra moder­nis­ta i els seus mag­ní­fics jar­dins amb arbres centenaris.

La colò­nia està for­ma­da per: la fàbri­ca, una fon­da amb nou cases per ban­da per als tre­ba­lla­dors i qua­tre cases per als diri­gents, uns jar­dins mag­ní­fics i una peti­ta cape­lla. Actu­al­ment la colò­nia està com­ple­ta­ment des­ha­bi­ta­da tot i que enca­ra s’hi con­ser­va l’ac­ti­vi­tat industrial. 

Continguts relacionats