Església de Santa Margarida de Cabagès

En un entorn de gran bellesa paisatgística dins el terme de Vidrà, descobrirem aquesta petita església romànica.

Situ­a­da a dalt d’un turo­net al cos­tat del camí que por­ta a la Coma i al Coll de Cris­tò­fol, aques­ta boni­ca esglé­sia és de cons­truc­ció romà­ni­ca, aixe­ca­da l’any 1223, i res­tau­ra­da el 1978, feta amb pedra, fins i tot la teu­la­da és cons­tru­ï­da amb llo­ses de pedra.

És d’un sol cos i té for­ma rec­tan­gu­lar amb dos petits con­tra­forts al cos­tat Nord i un petit cam­pa­nar ori­en­tat al Oest. A sota hi ha una peti­ta esclet­xa. Té un petit absis al cos­tat est, la por­ta és ori­en­ta­da al sud amb una peti­ta ober­tu­ra al seu cos­tat. Va dei­xar de tenir rec­tor pro­pi el segle XIV i es va incor­po­rar com a sufra­gà­nia de Vidrà.

Caminem

De Font­co­ber­ta a San­ta Mar­ga­ri­da de Caba­gès pas­sant pel Toll

Continguts relacionats