Colònia de Borgonyà

A la vora del riu ter, al seu pas per la Vall del Ges, trobem una colònia industrial de referència i una de les més importants de Catalunya.

La colò­nia de Bor­go­nyà, decla­ra­da bé cul­tu­ral d’in­te­rès naci­o­nal (BCIN) en la cate­go­ria de con­junt his­tò­ric, for­ma part del muni­ci­pi de Sant Vicenç de Tore­lló i és l’element patri­mo­ni­al per excel•lència d’aquesta enti­tat de la Vall del Ges.

És la colò­nia tèx­til indus­tri­al més impor­tant i des­ta­ca­da de tota la con­ca del riu Ter. Va ser fun­da­da l’any 1894 per l’empresa esco­ce­sa J&P Coats, d’aquí que popu­lar­ment tam­bé se la cone­gui com la colò­nia dels anglesos.

Una mica d’història

Els Coats eren ori­gi­na­ris de la ciu­tat esco­ce­sa de Pais­ley, pro­pe­ra a Glas­gow. Allà, a finals del segle XIX, s’associaren amb una altra impor­tant nis­sa­ga indus­tri­al, els Clark. Jun­ta­ment amb aques­ta famí­lia, inven­tors del fil de cosir de cotó cre­a­ren l’any 1889 la com­pa­nyia J&P Coats, que arri­bà a con­tro­lar el 80% de la pro­duc­ció bri­tà­ni­ca de fil per a cosir, rodets i cabdells.

A Cata­lu­nya, els Clark, ja des de 1879, comer­ci­a­lit­za­ven els seus pro­duc­tes sota el nom de La Cade­na. La fusió dels Clark amb els Coats i la pre­sèn­cia dels pri­mers a Cata­lu­nya por­tà a la cre­a­ció, al parat­ge cone­gut com Bor­go­nyà, d’una fàbri­ca que apro­fi­ta­va la for­ça del riu Ter per pro­duir ener­gia hidràu­li­ca amb la qual es movi­en les tur­bi­nes. Al vol­tant de la fàbri­ca es va cons­truir una impor­tant i des­ta­ca­da colò­nia obre­ra on vivi­en la majo­ria dels tre­ba­lla­dors, amb tota mena de ser­veis: esco­les per a nens i nenes, eco­no­mat, casa-bres­sol per als infants, esglé­sia, tea­tre, casi­net, zona espor­ti­va, assis­tèn­cia mèdi­ca i far­ma­cèu­ti­ca, esta­ció de fer­ro­car­ril, etc.

Els habitatges

L’arquitectura dels habi­tat­ges recor­da l’urbanisme nord-euro­peu: cases uni­fa­mi­li­ars amb pati davan­ter i eixi­da poste­ri­or, jerar­quia soci­al ben deli­mi­ta­da i una raci­o­nal dis­tri­bu­ció d’edificis  públics i de ser­veis vol­tats d’un cui­dat enjardinament.

La colò­nia apli­ca­va el con­cep­te d’arquitectura de jerar­quia i per tant, a tra­vés de les cases tam­bé es mar­ca­va les dife­rents cate­go­ri­es que les per­so­nes teni­en dins de l’empresa: segons la posi­ció, es  gau­dia d’una casa més gran i d’un sou més elevat.

Visites guiades:

Museu del Ter
Enllaç de les visi­tes guia­des sobre Museu del Ter

Enllaços d’interès

Pàgi­na web de la Colò­nia de Borgonyà

Continguts relacionats

Search