Santa Maria de Besora

Conreus, pasturers, masies i un castell que custodia els orígens del Bisaura, configuren un indret de pau en un entorn natural privilegiat.

És un dels muni­ci­pis menys poblats de la comar­ca, actu­al­ment comp­ta amb uns 150 habitants.

L’origen del nom de Beso­ra està docu­men­tat com a BISAURA al segle IX. Se’l farà ori­gi­nat del Basc: BASSA-URI‑A que vol dir ciu­tat del bosc o vila entre barrancs.

Endin­seu-vos en aquest petit muni­ci­pi del Bisau­ra i des­co­briu els ele­ments de patri­mo­ni natu­ral i cul­tu­ral que el fan únic. Les res­tes del Cas­tell de Beso­ra i de l’església de San­ta Maria merei­xen una visi­ta, no només pel valor arqui­tec­tò­nic i his­tò­ric, sinó tam­bé pel geo­grà­fic, ja que el sen­der per arri­bar-hi és de gran belle­sa i la vis­ta pano­rà­mi­ca des del cim és magnífica. 

El poble de San­ta Maria de Beso­ra o el Pla de Teia es for­mà a par­tir de la fi del segle XVII, als peus del Cas­tell, al Pla de Teia, a 900 m d´altitud, prop de l´antic camí de Vidrà, i pro­gres­sà molt len­ta­ment. Entre els antics masos de la par­rò­quia de San­ta Maria es des­ta­quen, per la seva arqui­tec­tu­ra, el de Clare­lla i el Xicoi, grans casals de mun­ta­nya amb amples gale­ri­es i cape­lles ados­sa­des dedi­ca­des al Roser i a Sant Ferriol

Del patri­mo­ni natu­ral, hem de des­ta­car els Bufa­dors de Beví, on grans blocs de roca coberts de mol­sa dibui­xen forats o esclet­xes per on surt cor­rent d’aire, un indret de gran belle­sa natu­ral que té un aire màgic, i la Bau­ma dels Fer­rers, per la seva espec­ta­cu­la­ri­tat i his­tò­ria. Val molt la pena, tam­bé, la peti­ta excur­sió fins l’impressionant salt del Mir i visi­tar els antics molins que el rode­gen, dels quals enca­ra podem obser­var el meca­nis­me i les moles de pedra. 

L’estructura arqui­tec­tò­ni­ca del poble aju­da a reviu­re un mer­cat de l’època medi­e­val. Si hi aneu el Diven­dres Sant hi tro­ba­reu El Mer­cat Medi­e­val, amb demos­tra­ci­ons d’oficis, arte­sa­nia, pro­duc­tes natu­rals i jocs infantils. 

www.santamariabesora.cat/

Continguts relacionats

Search