Sant Salvador del Prat

Envoltada de prats de pastura, trobarem aquesta petita ermita del terme de Santa Maria de Besora

Amb vis­ta a l’església de San­ta Maria de Beso­ra, tro­bem aques­ta boni­ca ermi­ta romà­ni­ca, que que­da ubi­ca­da a sota el cas­tell de Beso­ra, en la seva cara sud, i que grà­ci­es a les diver­ses refor­mes que s’hi ha fet al llarg dels anys, avui pre­sen­ta un bon estat de conservació

Es trac­ta d’una peti­ta edi­fi­ca­ció d’una sola nau rec­tan­gu­lar, amb absis, i ori­en­ta­da com és habi­tu­al en èpo­ca romà­ni­ca, de lle­vant a ponent. La nau es tro­ba cober­ta amb vol­ta de canó.

Com a curi­o­si­tat, el petit cam­pa­nar que­da des­cen­trat res­pec­te la por­ta de l’ermita. Se’n tenen notí­ci­es de l’any 1219, men­tre que l’església del cas­tell es va con­sa­grar l’any 898.

Caminem

La ruta del Salt del Mir pas­sa per aques­ta boni­ca ermita.

Continguts relacionats