Sant Bartomeu de Covildasses

De camí al Puigsacalm, al costat de la casa de pagès que porta el mateix nom, trobem l’ermita de Sant Bartomeu de Covildasses, envoltada de prats i amb unes vistes espectaculars a 360º

La boni­ca ermi­ta de Sant Bar­to­meu de Covil­da­ses del segle XII per­tany a la par­rò­quia de Vidrà, està situ­a­da a 1110 m d’altitud i envol­ta­da de rics prats de pas­tu­ra. Cons­ta d’una sola nau de vol­ta de canó amb un absis semi­cir­cu­lar orna­men­tat per arcs llom­bards i de la que des­ta­ca el cam­pa­nar de paret.

L’edificació actu­al ha patit diver­sos can­vis i refor­mes, sobre­tot per haver-li cai­gut la vol­ta en els ter­ra­trè­mols de l’any 1425.

Des de l’ermita el pai­sat­ge que és pot con­tem­plar és imponent.

Caminem

Continguts relacionats