Església Parroquial de Sant Vicenç de Torelló

Una joia del romànic al bell mig de la Vall del Ges.

Al nucli antic del poble de Sant Vicenç de Tore­lló es tro­ba una mag­ní­fi­ca esglé­sia del romà­nic llom­bard, romà­nic de pri­me­ra hora, filla de l’impuls que va donar l’Abat Oli­ba a aques­ta ter­ra, docu­men­ta­da el 938 dins el ter­me del cas­tell de Torelló.

Una mica d’història

La his­tò­ria de la cons­truc­ció del tem­ple de Sant Vicenç de Tore­lló es remun­ta al s.XI, per bé que des del segle X exis­tei­xen docu­ments que fan refe­rèn­cia al recin­te reli­gi­ós, on hi havia hagut un necrò­po­lis d’inhumació i és pos­si­ble que, al cos­tat, un altre temple.

Hi ha cons­tàn­cia docu­men­ta­da d’un recin­te reli­gi­ós ante­ri­or, que ha sofert diver­ses modi­fi­ca­ci­ons al llarg de la seva història.

Cap a mit­jan segle XX, l’arquitecte Josep M. Peri­cas hi va fer una peti­ta inter­ven­ció de regust nou­cen­tis­ta per dotar l’edifici de punts de llum.

El divino

Cada any el dis­sab­te de Rams, a la pla­ça de l’església, s’escenifica el Divi­no , únic exem­ple de con­tra­pàs llarg que s’ha pogut recu­pe­rar de mane­ra ínte­gra, en text i músi­ca, de tot Catalunya. 

Caminem

Vol­ta al cas­tell de Torelló

Visites a l’església Romànica de Sant Vicenç de Torelló: 

Ajun­ta­ment de Sant Vicenç de Tore­lló
Tel.: 93 859 00 03
Hora­ri: dilluns a diven­dres de 9 a 2 i dime­cres de 4 a 8.
Ajun­ta­ment de Sant Vicenç de Torelló