Santuari de Rocaprevera i Puig de les Tres Creus

Un dels llocs més emblemàtics i bonics de la vil.la de Torelló.

El San­tu­a­ri de la Mare de Déu de Roca­pre­ve­ra està situ­at sobre la vila de Tore­lló, a la zona del Puig de les Tres Creus. Els seus orí­gens són del segle XIII. quan es va fer eri­gir un petit pedro­net-ora­to­ri dedi­cat a la mare de Déu, prop de la font del Raig. 

El 1429 es va inau­gu­rar la pri­me­ra cape­lla, peti­ta i modes­ta, dedi­ca­da a la Mare de Déu de Roca­pre­ve­ra. Ha pas­sat per diver­ses res­tau­ra­ci­ons fins que l’any 1924, obra de l’ar­qui­tec­te Josep Mª Peri­cas, s’i­nau­gu­ra el tem­ple tal i com el conei­xem avui.

És un tem­ple rec­tan­gu­lar amb un gran absis, cam­bril, cim­bo­ri, cam­pa­nar i atri. És una obra moder­nis­ta amb bar­re­ja de solu­ci­ons arqui­tec­tò­ni­ques man­lle­va­des als estils clàs­sics i al romà­nic que es deno­mi­na ‘estil Pericas’.

El poble de Tore­lló i tota la Con­ca del Ges s’han dis­tin­git sem­pre per l’amor, vene­ra­ció i devo­ció a la mare de Déu de Roca­pre­ve­ra que té el seu moment àlgid el ter­cer diu­men­ge de setem­bre.

“Ver­ge de Roca­pre­ve­ra
en tot tre­ball empa­reu,
al qui ado­ra vos­tre peu,
amb una fe vertadera”.

El Puig de les Tres creus, tam­bé ano­me­nat Puig de la Guàr­dia o Turó dels Comuns, es tro­ba situ­at sobre l’esplanada del San­tu­a­ri de la Mare de Déu de Rocaprevera.

La seva cons­truc­ció és ante­ri­or a 1686, i les seves vis­tes son espec­ta­cu­lars: s’hi pot admi­rar el ter­me muni­ci­pal de Tore­lló en tots els seus 360º, cap a l’oest  podem res­se­guir tot el tra­çat del riu Ter, allu­nyant-se del nucli urbà fins a arri­bar a la Coromina.

Està coro­nat per la inter­ven­ció de Josep Maria Peri­cas, que tam­bé fa de mira­dor. És una rein­ter­pre­ta­ció de les tres Creus que ja coro­na­ven el turó.

Una mica d’història

Al cim de l ’antic puig de la Guàr­dia, des d’abans de 1686, sem­bla ser que s’hi instal·laren tres creus de fus­ta. La cele­bra­ció de la fes­ta del Tro­ba­ment de la San­ta Creu, el 3 de maig, en fou la cau­sa. Era una fes­ta sim­bò­li­ca, en què eren bene­ï­des les ter­res del ter­me. Aques­ta tra­di­ció, a Tore­lló, con­sis­tia en un via­cru­cis que par­tia de l’església de Sant Feliu i arri­ba­va al puig de les Tres Creus. Peri­cas refor­mà les Creus segons el seu estil par­ti­cu­lar, tre­ba­llant la pedra i la for­ja, i tam­bé ade­quà l’entorn com a bal­có mira­dor pla i pro­te­git, fàcil­ment acces­si­ble des d ’uns cami­nets i unes escales.

L’accés és un camí tor­tu­ós en què no coin­ci­deix el camí d’anada i el de tor­na­da. És una part del Via Cru­cis, que té la seva sor­ti­da en el San­tu­a­ri de Roca­pre­ve­ra. Aquests camins estan ade­quats, des del peu del Coll, mit­jan­çant uns gra­ons i esca­les, amb pet­ja de fus­ta, acom­pa­nyats per boi­xos per fer el recor­re­gut més agradable.

Caminem

De Roca­pre­ve­ra a la Coro­mi­na pel Vora Ter

Continguts relacionats