Montesquiu

L'espai natural del Parc del Castell de Montesquiu conforma gran part del terme municipal i abraça el seu nucli urbà, establert des del s. XVI sobre una terrassa fluvial vora el riu Ter.

Es carac­te­rit­za per un relleu que mar­ca la tran­si­ció entre la pla­na de Vic i la mun­ta­nya piri­nen­ca. Durant qua­si qua­tre segles d’existència Mon­tes­quiu es va anar desen­vo­lu­pant com un bar­ri de la pobla­ció veï­na de Sant Quir­ze de Beso­ra, de la qual depe­nia ter­ri­to­ri­al­ment i admi­nis­tra­ti­va fins que l’any 1934 es va con­ver­tir en muni­ci­pi independent.

El Cas­tell de Mon­tes­quiu n’és un dels prin­ci­pals atrac­tius. Docu­men­tat des del S.XII, és un gran casal for­ti­fi­cat amb orí­gens en el segle X que amb el pas del temps ha estat sot­mès a dife­rents modi­fi­ca­ci­ons, fins arri­bar a l’estat actual.

El cas­tell està situ­at dins del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu, espai pro­te­git que for­ma part de la Xar­xa de Parcs Natu­rals de la Dipu­ta­ció de Bar­ce­lo­na. Podeu visi­tar-lo tots els caps de set­ma­na de l’any i durant l’estiu està obert cada dia. El cas­tell està envol­tat d’uns amplis jar­dins que s’han con­ver­tit tam­bé en un sím­bol pai­sat­gís­tic de la zona. 

Si visi­teu Mon­tes­quiu a la tar­dor, tam­bé podreu assis­tir a la Fira de la Nou, amb un mer­cat de pro­duc­tes arte­sans, una xoco­la­ta­da popu­lar amb nous i coca, un con­curs de cui­na i tot tipus d’activitats lúdi­ques i infan­tils. I el pri­mer diu­men­ge de febrer se cele­bra l’Olla comu­na, que ens per­me­trà refer-nos del fred amb escu­de­lla per a tothom!

https://www.montesquiu.cat/

Continguts relacionats

Search