Baumes

Cases dins la muntanya, racons en les roques que ens podrien parlar d’històries i famílies del nostre passat.

Una bau­ma, o bal­ma, és una cavi­tat natu­ral a una paret de roca deri­va­da de la seva ero­sió, que pot tenir una boca de dese­nes de metres, però amb menys pro­fun­di­tat que una cova, en la qual entra la claror. A la zona del Bisau­ra, en podem tro­bar for­ces, algu­nes d’elles habi­ta­des fins no fa mas­ses anys, sovint per cam­pe­rols amb pocs recursos.

Entre San­ta Maria de Beso­ra, Vidrà i Lla­és, en tro­bem for­ces: la de Fleus, la Bau­mas­sa, la dels Fer­rers, la bau­ma de la Vila, la del Gita­no, la Bau­me­ta, i una llar­ga llis­ta d’entre les quals des­ta­ca la bau­ma del Tei­xi­dor, que actu­al­ment es fa ser­vir per arre­ce­rar-hi el bes­ti­ar. Dins el con­junt de les bau­mes més gros­ses aques­ta fou l’última en ser des­ha­bi­ta­da, a prin­ci­pis dels 50. Tot i així, d’altres bau­mes més peti­tes de la zona van ser ocu­pa­des fins ben entrats els anys 60.

Caminem

Bau­mes dels Fer­rers, mor­ro del Quer i tom­bes del
faig.

Continguts relacionats

Search