Avís legal

El Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra man­té aquest por­tal web amb l’objectiu de faci­li­tar l’accés a infor­ma­ció ins­ti­tu­ci­o­nal actu­a­lit­za­da i exac­ta. Trac­ta­rem de cor­re­gir els errors que se’ns asse­nya­li amb la màxi­ma cele­ri­tat pos­si­ble. No obs­tant el Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra no pot garan­tir la ine­xis­tèn­cia d’errors ni que el con­tin­gut de la infor­ma­ció es tro­bi per­ma­nent­ment actualitzat.

En con­for­mi­tat a l’establert a la Llei orgà­ni­ca 15/1999, de 13 de desem­bre, de pro­tec­ció dades de caràc­ter per­so­nal, la Llei 34/2002, d’11 de juli­ol, de ser­veis de la soci­e­tat de la infor­ma­ció i de comerç elec­trò­nic i la Llei 37/2007, de 16 de novem­bre, sobre reu­ti­lit­za­ció de la infor­maicció del sec­tor públic, s’informa del següent:

Titularitat de la pàgina web:

 • Domi­ni: www.gesbisaura.cat
 • Titu­lar: Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
 • Adre­ça: C/ Enric Prat de la Riba, 17 de Tore­lló (08570)
 • Telè­fon: 93 859 22 26
 • Adre­ça elec­trò­ni­ca: consorci@gesbisaura.cat
 • C.I.F.: P0800157J
 • Dades regis­trals: Regis­tre d’ens locals de la Gene­ra­li­tat de Catalunya

Reproducció de continguts propis

 • La Llei 37/2007, de 16 de novem­bre, sobre reu­ti­lit­za­ció de la infor­ma­ció del sec­tor públic, que trans­po­sa la Direc­ti­va 2003/98/CE del Par­la­ment Euro­peu i del Con­sell, regu­la la reu­ti­lit­za­ció de la infor­ma­ció públi­ca de què dis­po­sen les admi­nis­tra­ci­ons i orga­nis­mes en què par­ti­ci­pen majo­ri­tà­ri­a­ment, és a dir, el dret de tots els agents poten­ci­als del mer­cat a la reu­ti­lit­za­ció de la infor­ma­ció de les ins­tàn­ci­es públi­ques. D’acord amb aques­ta nor­ma­ti­va, l’Administració per­met la repro­duc­ció, la dis­tri­bu­ció i la comu­ni­ca­ció públi­ca de l’obra i, a més, la trans­for­ma­ció de l’obra per fer-ne obres deri­va­des, sem­pre que no es con­tra­di­gui amb la lli­cèn­cia o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.
 • Per reu­ti­lit­zar la infor­ma­ció, cal seguir les con­di­ci­ons següents:
  1. No des­na­tu­ra­lit­zar el sen­tit de la informació.
  2. Citar sem­pre la font de la informació.
  3. Men­ci­o­nar la data de l’última actu­a­lit­za­ció de la informació.
 • Així mateix, la reu­ti­lit­za­ció es pot limi­tar per la tute­la d’altres béns jurí­dics pri­o­ri­ta­ris, com ara la pro­tec­ció de les dades per­so­nals, la inti­mi­tat o els drets de pro­tec­ció intel•lectual de ter­cers. La reu­ti­lit­za­ció d’obres pro­te­gi­des per la pro­pi­e­tat intel•lectual es pot for­ma­lit­zar mit­jan­çant l’ús de lli­cèn­ci­es de difu­sió ober­ta, com les de Cre­a­ti­ve Com­mons, que cedei­xen deter­mi­nats drets d’explotació de les obres. En els con­tin­guts on s’apliqui aquest tipus de lli­cèn­ci­es, es per­met la reu­ti­lit­za­ció en les con­di­ci­ons que s’hi estableixin.
 • No s’autoritza en cap cas l’ús de logo­tips, mar­ques, escuts i sím­bols dis­tin­tius del Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra en publi­ca­ci­ons i webs que no siguin par­ti­ci­pats o patro­ci­nats per aques­ta ins­ti­tu­ció. Aquests ele­ments d’identitat grà­fi­ca cor­po­ra­ti­va són pro­pi­e­tat exclu­si­va del Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra  i estan pro­te­gits per la legis­la­ció vigent aplicable.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

Algu­nes pàgi­nes d’aquesta web con­te­nen refe­rèn­ci­es o enlla­ços a webs d’altres orga­nit­za­ci­ons. La pre­sèn­cia d’aquests enlla­ços té una fina­li­tat infor­ma­ti­va, no cons­ti­tuint en cap cas una invi­ta­ció a la con­trac­ta­ció de pro­duc­tes o ser­veis que s’ofereixin en la pàgi­na web de des­tí. El Con­sor­ci de la Vall del Ges, Orís i Bisau­ra no es res­pon­sa­bi­lit­za ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes.

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

 • Una gale­ta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escri­uen en la seva uni­tat de disc quan es visi­ta. Un arxiu gale­ta pot con­te­nir infor­ma­ció com la iden­ti­fi­ca­ció d’usuari i el lloc web ho uti­lit­za per a ras­tre­jar les pàgi­nes que vos­tè a visi­tat. L’única infor­ma­ció per­so­nal que una cookie pot con­te­nir, és la infor­ma­ció que vos­tè mateix li proporciona.
 • Una cookie no pot lle­gir dades de la seva uni­tat de disc, ni pot ser exe­cu­ta­da com un codi ni con­te­nir virus.
 • Adver­tim que aques­ta pàgi­na pot uti­lit­zar gale­tes. L’usuari té l’opció d’impedir la gene­ra­ció de cooki­es, mit­jan­çant la selec­ció de la cor­res­po­nent opció en el seu pro­gra­ma de navegació.