Sant Vicenç de Torelló

Sant Vicenç, Vila-seca i Borgonyà conformen un municipi que combina naturalesa, història i tradició amb un destacat patrimoni industrial fruit del pas del riu Ter.

Amb uns 2000 habi­tants, el ter­me de Sant Vicenç de Tore­lló està for­mat per l’antiga demar­ca­ció de l’església de Sant Vicenç, docu­men­ta­da des de l’any 1509. 

A ini­cis del s.XIX, fruit de la indus­tri­a­lit­za­ció que es va pro­duir a les zones en les quals con­cor­ria el riu Ter, es van for­mar els nuclis que avui conei­xem, Vila-seca i Borgonyà.

La colò­nia de Bor­go­nyà, decla­ra­da Bé Cul­tu­ral d’In­te­rès Naci­o­nal (BCIN) en la cate­go­ria de con­junt his­tò­ric, és l’element patri­mo­ni­al per excel•lència d’aquest muni­ci­pi de la Vall del Ges.  Cone­gu­da com “els anl­ge­sos”, va ser aixe­ca­da per l’empresa esco­ce­sa Coats el 1895 i es va con­ver­tir en la colò­nia més majes­tu­o­sa de la con­ca del Ter.

A Sant Vicenç tam­bé tro­bem la colò­nia de Vila-seca, cons­tru­ï­da per indus­tri­als man­lle­uencs, la qual és un bon exem­ple dels pai­sat­ges asso­ci­ats a la indus­tri­a­lit­za­ció del Ter. 

Al bell mig del poble de Sant Vicenç de Tore­lló es tro­ba una mag­ní­fi­ca esglé­sia del romà­nic llom­bard, romà­nic de pri­me­ra hora, filla de l’impuls que va donar l’Abat Oli­ba a aques­ta ter­ra, docu­men­ta­da el 938 dins el ter­me del cas­tell de Tore­lló.
Tem­ple del segle XI, amb un mag­ní­fic cam­pa­nar del segle XII, la visi­ta guia­da ens per­me­trà con­tem­plar el pres­bi­te­ri, el comu­ni­dor i pujar dalt del cam­pa­nar del s. XII.

Durant el dis­sab­te de rams a la pla­ça de l’església es balla el con­tra­pàs llarg El divi­no, una de les core­o­gra­fi­es més anti­gues de l’arc medi­ter­ra­ni. Aquest cant de Pas­sió, recu­pe­rat des de l’any 1991, és l’únic con­tra­pàs llarg que exis­teix i del qual es coneix la lle­tra i la músi­ca, una joia de gran interès cultural.

http://www.santvicencdetorello.cat/

Continguts relacionats

Search