Ermita de Sant Joan

Camí del municipi de Sora, a la vora de la carretera, trobarem aquesta petit esglésiaromànica.

Aques­ta boni­ca esglé­sia, dita tam­bé Sant Joan del Noguer, es situa a l’esquerra de la rie­ra, aigua avall de Sora, prop de l’antic mas Noguer. La pri­me­ra docu­men­ta­ció de l’es­glé­sia és del 1245, quan Bea­triu de Posa lle­ga en tes­ta­ment dos sous a l’es­glé­sia del Noguer. Notí­ci­es poste­ri­ors deno­ten la pre­sèn­cia de cul­te, la vin­cu­la­ció als pro­pi­e­ta­ris del mas Noguer i al rec­tor de Sant Pere de Sora que hi cele­bra­va mis­sa diver­ses vega­des l’any. La visi­ta pas­to­ral del 1686 diu que està dedi­ca­da a Sant Joan Bap­tis­ta i a Sant Joan Evangelista.

És una cape­lla rec­tan­gu­lar, sen­se absis, de tra­di­ció romà­ni­ca (segle XIII). No té cul­te des del 1936.

Continguts relacionats