Ermites i esglésies

Escampades arreu, als municipis i també a l’entorn natural, trobem esglésies i ermites amb un fort vincle amb el territori i la seva gent.

Durant segles, la ins­ti­tu­ció de l’Església va mar­car l’evolució de la his­tò­ria i la soci­e­tat. La seva for­ça ins­ti­tu­ci­o­nal i la gran influ­èn­cia que exer­cia en tots els àmbits de la vida, han dei­xat una pet­ja­da impor­tant en el pai­sat­ge i el territori. 

Les parets de les esglé­si­es i ermi­tes que tro­bem escam­pa­des per tot el ter­ri­to­ri ens podri­en expli­car mil his­tò­ri­es de les per­so­nes i els pai­sat­ges, dels can­vis en la soci­e­tat… entorn aques­tes cons­truc­ci­ons, inde­pen­dent­ment de la seva ubi­ca­ció i mida, es desen­vo­lu­pa­va la vida, el dia a dia de la gent del ter­ri­to­ri, on s’hi cele­bra­ven tra­di­ci­ons tan nos­tres com els antics aplecs.

D’entre el gran nom­bre de tem­ples, ermi­tes i esglé­si­es del ter­ri­to­ri, en des­ta­quem algu­nes que son refe­rents a la zona per la seva belle­sa, impor­tàn­cia his­to­ri­co­ar­tís­ti­ca o pel seu entorn natural:

Continguts relacionats