Mercat de la patata del Bufet, Orís

Orís obre les seves portes tots els diumenges d’octubre per descobrir aquest producte autòcton tan apreciat a la zona.

Tots els diu­men­ges del mes d’oc­tu­bre al matí, Orís ofe­reix des de l’any 1994 aquest mer­cat cen­trat en una vari­e­tat úni­ca de pata­ta, la pata­ta del bufet, uti­lit­za­da pels cui­ners més pres­ti­gi­o­sos del nos­tre país. Es trac­ta d’una vari­e­tat molt anti­ga, pro­vi­nent de la Bre­ta­nya fran­ce­sa, que ja fa molts anys que es con­rea a la comar­ca d’Osona grà­ci­es al cli­ma i a la ter­ra, fac­tors clau de la seva adap­ta­ció. La pata­ta del bufet és úni­ca i l’utilitzen els cui­ners més pres­ti­gi­o­sos del nos­tre país.

Orís ha esde­vin­gut un refe­rent pel que fa a aques­ta vari­e­tat de pata­ta amb el Mer­cat de la Pata­ta del Bufet vol donar a conèi­xer i poten­ci­ar el seu prestigi.

Edi­ció 2022

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment d’Orís

Continguts relacionats