Mercat del trasto, Torelló

El Mercat del Trasto és un mercat d'objectes usats, de segona, tercera, o desena mà, que se celebra a Torelló.

Des de fa anys, és tra­di­ció popu­lar tro­bar-se pels car­rers de Tore­lló el matí del diu­men­ge imme­di­a­ta­ment ante­ri­or a Sant Isi­dre, es a dir, el segon diu­men­ge de maig.

És un mer­cat molt cone­gut, hi assis­tei­xen unes 25.000 per­so­nes que pas­se­gen, reme­nen, fan el badoc, nego­ci­en preus, etc. entre les més de 400 para­des que hi par­ti­ci­pen cada any.

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de Torelló

Continguts relacionats