Olla Cumuna, Montesquiu

Aquesta tradició de marcat to social, se celebra des de 2011 el primer diumenge de febrer a Montesquiu.

Els orí­gens d’aquesta tra­di­ció els hem de bus­car a prin­ci­pis del s.XX, quan  pobla­ci­ons com Mon­tes­quiu pati­en l’anomenat pac­te de fam, exer­cit pels prin­ci­pals fabri­cants del muni­ci­pi amb l’objectiu de debi­li­tar la moral de resis­tèn­cia del movi­ment obrer. Amb aques­ta ini­ci­a­ti­va, els tre­ba­lla­dors que­da­ven con­dem­nats a la misè­ria o al des­ter­ra­ment. Lla­vors els tre­ba­lla­dors, per sub­sis­tir, rea­lit­za­ven cap­tes de soli­da­ri­tat amb les quals poder omplir l’olla comu­na que ali­men­ta­va les famí­li­es obre­res desvalgudes.

Actu­al­ment l’Olla Comu­na de Mon­tes­quiu s’ha con­ver­tit en una cele­bra­ció popu­lar de mar­cat to soci­al. Durant tot el matí es pre­pa­ren les 9 olles de sopa que al mig­dia es repar­ti­ran entre tots els assistents.

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de Montesquiu

Continguts relacionats