La Rifa d’ous, Sora

Una tradició que ve d'antic i que perdura al municipi de Sora

La Rifa d’Ous de Sora se cele­bra el diu­men­ge de Pas­qua a la tar­da. És una de les fes­tes més anti­gues de Cata­lu­nya i Sora un dels pocs pobles que en con­ti­nua la tradició.

Que la fes­ta giri entorn dels ous era degut a l’excés de pro­duc­ció que pati­en els page­sos. En aque­lla èpo­ca de l’any les galli­nes poni­en molt, i des de Car­nes­tol­tes (boti­far­ra d’ou) a Pas­qua (mones tra­di­ci­o­nals amb ous) pas­sant per la cre­ma de Sant Josep, els page­sos dona­ven ous al cara­me­llai­res o bé a l’església.

A Sora no s’han fet mai cara­me­lles, però si la Rifa d’Ous, que ser­via prin­ci­pal­ment pel man­te­ni­ment de l’Església. A prin­ci­pi de la Set­ma­na San­ta, el cape­llà i l’escolà pas­sa­ven per totes les cases a fer el sal­pàs (prè­vi­a­ment els habi­tants de la casa havi­en pre­pa­rat un plat amb sal i aigua per tal que el cape­llà pogués beneir la casa). Les cases que teni­en galli­nes guar­da­ven dues dot­ze­nes d’ous, i el Dijous Sant les por­ta­ven a l’església en agra­ï­ment per la bene­dic­ció de la casa i per­què el mos­sèn o bé la jun­ta par­ro­quial pogués fer la Rifa.

La Rifa d’Ous sem­pre s’ha fet davant de Can Coro­mi­nas i con­sis­teix en un fàcil joc de car­tes. Es repar­tei­xen car­tes a un preu sim­bò­lic i un cop venu­des totes es talla pel mig un altre joc. A qui tin­gui la car­ta que surt se li entre­ga mit­ja dot­ze­na d’ous. D’aquesta mane­ra tots els veïns, tant ara com abans, par­ti­ci­pa­ven en el joc i els diners que es reco­lli­en es dona­ven a l’Església. Cal remar­car que d’uns anys cap aquí tam­bé, a part d’ous, hi ha cava, llon­ga­nis­ses i fins i tot algu­na mona!

Popu­lar­ment i amb un to una mica còmic, a Sora sem­pre se n’ha dit La Rifa dels Ous del Rec­tor.

Continguts relacionats