Mercat medieval, Santa Maria de Besora

Des de l’any 2003, cada divendres sant, se celebra el mercat medieval al municipi de Santa Maria de Besora.

Es trac­ta d’u­na fira con­so­li­da­da que acull a unes 3.000 per­so­nes. Hi tro­bem demos­tra­ci­ons d’o­fi­cis, demos­tra­ció d’e­la­bo­ra­ció d’es­cul­tu­res de fus­ta amb xer­rac i amb des­tral, una mos­tra de bes­ti­ar del món rural i una expo­si­ció d’ei­nes anti­gues vin­cu­la­des amb els tre­balls de la page­sia i la rama­de­ria de la zona.

La fira tam­bé comp­ta amb acti­vi­tats paral·leles de cai­re lúdic com un pla­ne­ta­ri, tir amb arc, pas­se­ja­des en ponis i acti­vi­tats pels infants. Tam­bé hi tro­ba­reu para­des de pro­duc­tes arte­sans i ali­men­ta­ció i recre­a­ció de la cui­na, dor­mi­to­ri i comu­na de la casa de pagès.

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de San­ta Maria de Besora

Continguts relacionats