Del bosc a la taula, Sora

Des del 2016, cada mes d’octubre se celebra a Sora la fira Del Bosc a la Taula.

Aques­ta fira cada any va dedi­ca­da a una temà­ti­ca dife­rent: abe­lles, ove­lles, rama­de­ria, her­bes remei­res, bolets.. sem­pre rela­ci­o­nat amb la natu­ra i lli­gat a algun sec­tor que tin­gui repre­sen­ta­ti­vi­tat al muni­ci­pi. Tal i com diu el nom, el que podem tro­bar al bosc i pot aca­bar a la tau­la. Es com­bi­nen acti­vi­tats lúdi­co- fes­ti­ves amb xer­ra­des i tallers més de cai­re més tèc­nic i didàctic.

Les acti­vi­tats que es pro­gra­men i el dinar popu­lar sem­pre van rela­ci­o­nats amb la temà­ti­ca que es toqui en l’edició d’aquell any.

PROGRAMA FIRA DEL BOLET 2022

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de Sora

Continguts relacionats