Fira del tast del Bisaura, Sant Quirze de Besora

El primer diumenge d’octubre, a Sant Quirze de Besora, se celebra la Fira del Tast del Bisaura.

Des de l’any 2000, els muni­ci­pis del Bisau­ra, es tro­ben a Sant Quir­ze en aques­ta fira per tas­tar les seves espe­ci­a­li­tats, com les coques, els embo­tits i la rata­fia.
Hi ha acti­vi­tats tot el dia: esmor­zar popu­lar, expo­si­ció i ven­da de pro­duc­tes arte­sans, tasts de pro­duc­tes, i acti­vi­tats infan­tils entre d’altres.

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de Sant Quir­ze de Besora

Continguts relacionats

Search