Fira de Nadal, Sant Vicenç de Torelló

La primera quinzena del mes de desembre se celebra la Fira de Nadal de Sant Vicenç de Torelló.

A prin­ci­pis de desem­bre, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Tore­lló con­jun­ta­ment amb dife­rents enti­tats de comerç local del muni­ci­pi, orga­nit­zen la fira de Nadal. A més de les para­des de pro­duc­tes nada­lencs dels esta­bli­ments comer­ci­als i de diver­sos, tam­bé hi ha acti­vi­tats d’o­ci paral·leles: pro­pos­tes culi­nà­ri­es i can­ta­da de nada­les entre d’altres. 

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de Sant Vicenç de Torelló

Continguts relacionats

Search