Carnaval de terra endins, Torelló

Un espectacle únic i molt participatiu, el Carnaval de Terra Endins de Torelló no deixa indiferent a ningú.

El Car­na­val de Ter­ra Endins és un dels més popu­lars de Cata­lu­nya. Des de fa més de tres dèca­des aple­ga dese­nes de milers de per­so­nes als car­rers i pla­ces del muni­ci­pi per tal de con­tem­plar i par­ti­ci­par de les dife­rents activitats.

Entre aques­tes tenen un relleu espe­ci­al la nit del Pullas­su, cer­ca­vi­la lúdi­co-sexu­al-fes­ti­va amb tots els per­so­nat­ges del Car­na­val de Tore­lló: Mar­ga­lef, Xapot, La Gui­ta Tita, For­ti­a­na la Mar­ra­na, el foc, el color de les ban­de­res, el vi, els gra­llers, els mala­bars i la batucada.

El diven­dres té lloc la nit de les Senyo­re­tes i Home­nots, on els homes es dis­fres­sen de dona i les noies d’homenot.

La rua de Car­na­val té lloc el dis­sab­te i recor­re els prin­ci­pals car­rers de la pobla­ció durant hores, en què les colles car­ros­sai­res com­pe­tei­xen per qui tin­drà la millor car­ros­sa o com­par­sa. En els últims anys té lloc tam­bé un car­na­val infan­til el diu­men­ge a la tar­da, on els nens son els protagonistes.

L’Enter­ra­ment de la Sar­di­na posa punt i final a la fes­ta el dime­cres següent.

Enllaços d’interès

Car­na­val de Torelló

Continguts relacionats