Nit de Reis, Sant Quirze de Besora

Una nit màgica al teatre El Centre de Sant Quirze de Besora.

Nit de Reis, con­te musi­cal de la vora del foc en dos actes d’Apel·les Mes­tres,  es repre­sen­ta al tea­tre El Cen­tre de Sant Quir­ze de Beso­ra des de l’any 1920.

És un conte humo­rís­tic i fan­tàs­tic que va ser publi­cat el 1910 a Tots els con­tes: Nits de lle­gen­da de la col·lecció Les Ales Esteses.

Aquest con­te que cada Nadal arri­ba a casa nos­tra, gene­ra­ció dar­re­ra gene­ra­ció, ple de savi­e­sa popu­lar i que ens recor­da, que tin­guem poc o molt, ens con­si­de­rem rics o pobres, no hau­rí­em de dei­xar de ser gene­ro­sos, humils, i sen­tir-nos feli­ços i il·lusionats amb allò que tenim.

Enllaços d’interès:

Tea­tre el Centre

Continguts relacionats

Search