Contrapàs llarg El Divino, Sant Vicenç de Torelló

Aquesta dansa, que es balla el Dissabte de Rams a Sant Vicenç de Torelló, és considerada una de les coreografies més antigues de l'arc mediterrani.

El Ball del Con­tra­pàs llarg El Divi­no de Sant Vicenç de Tore­llórep aquest nom per trac­tar-se d’un Cant de Pas­sió. És l’únic con­tra­pàs llarg que exis­teix i del qual se’n coneix la lle­tra i músi­ca, reco­lli­des de viva veu d’un veí de Sant Vicenç a prin­ci­pis del segle XX. 

Aques­ta dan­sa, d’origen antic, es balla en col.lectivitat i es carac­te­rit­za per caràc­ter aus­ter i solem­ne d’origen reli­gi­ós. És l’ú­nic contr­pàs llarg que exis­teix, l’ú­ni­ca mos­tra del ball que es con­si­de­ra avant­pas­sat de la sar­da­na. Rep el nom de divi­no per trac­tar-se d’un cant de pas­sió, una pre­gà­ria en què els dan­sai­res can­ten i ballen aga­fats de les mans, for­mant un mig cer­cle que va rotant fins a que­dar com al començament

Té un gran interès cul­tu­ral i musi­cal a esca­la inter­na­ci­o­nal. S’ha recu­pe­rat (cant i ball) i es repre­sen­ta des del 1991 a la pla­ça de l’església de Sant Vicenç de Tore­lló el dis­sab­te de Rams. 

Una mica d’història

El mes­tre Fran­cesc Pujol i Pons, a ini­cis del segle XX va escol­tar sen­cer el cant del “Divi­no” de la veu d’un vell cor­na­mu­sai­re, en Miquel Puig­bò i Far­rés, cone­gut com a Quel de la Mun­da, veí de Sant Vicenç de Tore­llóEn Fran­cesc Pujol el va reco­llir i trans­criu­re, donant-lo a conèi­xer en nom de l’Obra del Can­ço­ner Popu­lar en el Con­grés Inter­na­ci­o­nal d’Història de la Músi­ca, cele­brat a Vie­na l’any 1927. És una de les peces litúr­gi­ques més impor­tants del can­ço­ner tra­di­ci­o­nal català.

Des­prés de mig any d’investigació i de recons­truc­ció de la peça, amb la pro­pos­ta musi­cal, core­o­grà­fi­ca i tèc­ni­ca d’Agustí Ros i de Car­les Mas, els veïns de Sant Vicenç de Tore­lló van ballar el “Divi­no” per la Set­ma­na San­ta de 1991, des­prés de més de cent anys. Ben avi­at es va cre­ar l’associació Amics del Con­tra­pàs Llarg de Sant Vicenç de Tore­lló, enti­tat que des de lla­vors orga­nit­za la repre­sen­ta­ció, tenint cura del seu man­te­ni­ment i de la seva difusió.

Enllaços d’interès

Ajun­ta­ment de Sant Vicenç de Torelló

Dan­ses Vives