El Riu Ter

El Ter, gran protagonista dels paisatges de la Vall del Ges, omple el territori de vida i defineix el seu caràcter industrial.

Situ­at a l’ex­trem nord-ori­en­tal de Cata­lu­nya, el riu Ter ini­cia el seu curs als Piri­neus i desem­bo­ca a la mar Medi­ter­rà­nia. Amb una lon­gi­tud de 208 Km i una super­fí­cie de con­ca de 3.010 KM2, és jun­ta­ment amb el Llo­bre­gat, el riu de més recor­re­gut de la xar­xa hidro­grà­fi­ca Pirineus-Mediterrània.

El pai­sat­ge flu­vi­al del Ter és molt ric i divers a cau­sa prin­ci­pal­ment de la seva loca­lit­za­ció geo­grà­fi­ca, les dife­rèn­ci­es alti­tu­di­nals prò­xi­mes als 3.000 metres i la vari­a­bi­li­tat cli­mà­ti­ca que repre­sen­ta. Al llarg del seu recor­re­gut, es dis­tin­gei­xen dife­rents pai­sat­ges lli­gats a ter­ri­to­ris molt diver­sos entre si.

El Ter tra­ves­sa cinc comar­ques de Cata­lu­nya, entre elles la que ens ocu­pa com a ter­ri­to­ri de la Vall del Ges i Orís, a Oso­na. El riu ser­pen­te­ja per múl­ti­ples mean­dres per aques­ta comar­ca i can­via de direc­ció espec­ta­cu­lar­ment, de nord-sud cap a l’est. En aquest tram des­ta­quen les colò­ni­es indus­tri­als més relle­vants del Ter: Bor­go­nyà, Vila-seca, la Far­ga de Bebié… que fan cer­ta l’afirmació que el “Ter és un riu treballador”.

Aquest ter­ri­to­ri és pro­pi de la mun­ta­nya mit­ja­na, con­fi­gu­rat per un impor­tant sec­tor de la Ser­ra­la­da Trans­ver­sal, repre­sen­ta­da per la ser­ra de Milany i l’altiplà del Coll­sa­ca­bra i per la pla­na de Vic.

Les vores de riu tenen la seva prò­pia vege­ta­ció, que s’anomena vege­ta­ció de ribe­ra. For­ma una sane­fa carac­te­rís­ti­ca que va res­se­guint el curs del riu. Els bos­cos de ribe­ra tenen una gran diver­si­tat de flo­ra i de fau­na. Aques­ta vege­ta­ció té un impor­tant paper a l’ecosistema com a refu­gi d’animals i plan­tes, esta­bi­lit­za­dor dels mar­ges i esmor­te­ï­dor de l’efecte de les riua­des, etc.

Caminem

La ruta del Ter

Enllaços d’interès

https://www.consorcidelter.cat
https://mon.uvic.cat/cerm
https://www.museudelter.cat

Continguts relacionats