Sequoia La Bella Antònia de Sora

Amb 30 m d’alçada, la Bella Antònia és un dels tresors paisatgístics del terme de Sora.

Al muni­ci­pi de Sora hi tro­ba­rem un ele­ment de patri­mo­ni natu­ral de gran belle­sa. Envol­ta­da de pins, a la pro­pi­e­tat de Roca­fi­gue­ra, hi ha una gran sequo­ia de Welling­ton cone­gu­da per La Bella Antò­nia. Aquest nom és una dege­ne­ra­ció popu­lar del nom anglès Welling­tò­nia, el nom de l’espècie.

La sequo­ia és un arbre peren­ni­fo­li que es tro­ba prin­ci­pal­ment a Cali­fòr­nia (EUA). A mit­jans del segle XIX va estar de moda, entre cer­tes clas­ses soci­als, plan­tar aques­ta espè­cie foras­te­ra d’arbres en les pro­xi­mi­tats de les grans cases pai­rals del país.

Plan­ta­da l’any 1880, l’ar­bre fa uns 30 metres d’alt, un perí­me­tre d’en­tre 1 i 5 metres del nivell de ter­ra. Calen tres per­so­nes per abra­çar-lo. Fins al 1988 va ser la sequo­ia més alta de Cata­lu­nya, però el 1990 li va cau­re un llamp i va per­dre part de l’alçada.

Caminem

De Sora al Cas­tell de Boixader

Continguts relacionats

Search