El riu Ges

Neix al terme de Vidrà, i recollint les aigües de rieres i rierols, arriba a desembocar al Ter al municipi de Torelló, donant nom a tota la vall per la que serpenteja.

Aflu­ent per l’esquerra del riu Ter,  neix a la ser­ra de San­ta Mag­da­le­na de Cam­brils, dins el ter­me de Vidrà. Tra­ves­sa aquest ter­me muni­ci­pal de Nord a Sud tot reco­llint les aigües de les rie­res del Toll, de Coll­fred, de Ciu­ret i d’alguns rie­rols, pene­tra a la Pla­na de Vic pel Forat Micó, con­gost ferés­tec que sepa­ra la Ser­ra de Bell­munt i la de Puig­sa­calm. Recull a Sant Pere de Tore­lló el cabal del riu For­nès i desem­bo­ca al Ter, a Tore­lló.

Aquest riu dona nom a tota la vall for­ma­da pels muni­ci­pis de Sant Pere, Sant Vicenç de Tore­lló, i Torelló.

A l’estiu i en èpo­ques de seque­ra, el seu cabal d’aigua bai­xa molt con­si­de­ra­ble­ment. A les parts més altes del riu hi ha rou­res, faigs i ave­lla­ners i a les parts mit­ja­nes bai­xes pollan­cres, oms, tells, plà­tans fal­sos, bedolls, i arbus­tos com el boix, l’heura, l’esbarzer o l’arç blanc. Des del seu nai­xe­ment i fins la desem­bo­ca­du­ra, podem veu­re diver­ses aus, des de ber­nats pes­cai­res, mar­ti­nets blancs, bla­uets, malle­ren­gues, ori­ols, cader­ne­res, ànecs colls verds, pit roigs, xivi­to­nes, cor­ri­ols petits, mer­les, picots verds… i pei­xos com la trui­ta o el barb.

Caminem

Hi ha diver­ses rutes i sen­ders que vore­gen el riu des del seu ini­ci, un d’ells és el  que us pro­po­sem, en el seu tram final, una ruta trans­cor­re la Vall del Ges res­se­guint el riu des de Tore­lló fins a Sant Pere, tot gau­dint dels bos­cos de ribe­ra, de camps i de masi­es dis­per­ses al llarg de la vall. 

Camí Vora Ges

Continguts relacionats