Els Bufadors de Beví

Un indret màgic a prop de Santa Maria de Besora, al cor del Bisaura

Els Bufa­dors és un indret de gran belle­sa que té un aire màgic. Es trac­ta d’una pecu­li­ar for­ma­ció geo­lò­gi­ca: un tren­ca­ment de la cres­ta de la ser­ra for­ma­da per dife­rents acu­mu­la­ci­ons d’estrats, for­ma grans blocs de roca, coberts de mol­sa i amb una flo­ra ben par­ti­cu­lar, que dibui­xen forats o esclet­xes per on surt cor­rent d’aire. De vega­des es pot sen­tir com l’aire xiu­la al seu inte­ri­or; d’aquí el nom dels Bufadors.

La ser­ra de Bufa­dors pre­sen­ta unes parets escar­pa­des a la seva cara sud i un bosc de faig amb boix a la baga. Des del sen­der que care­na la ser­ra hi ha boni­ques vis­tes panoràmiques. 

Caminem

Els Bufa­dors de Beví

Continguts relacionats