El Salt del Mir

Un espectacular salt d’aigua a la riera de la Foradada, al terme de Santa Maria de Besora.

El salt del Mir, de 35 m d’alçada, és un parat­ge d’una gran belle­sa. L’indret és espec­ta­cu­lar, espe­ci­al­ment si por­ta una bona quan­ti­tat d’aigua. Con­vé des­ta­car el cúmul de calç sota el salt.

Prop del salt, hi tro­bem tres edi­fi­ca­ci­ons gai­re­bé enru­na­des, prò­pi­es dels molins fari­ners antics. L’aigua de la rie­ra era retin­gu­da en una bas­sa a la part supe­ri­or del salt i s’enviava a tra­vés d’unes com­por­tes i una canal cap al pri­mer dels molins, on la for­ça de l’aigua feia girar les pales que a tra­vés d’engranatges movi­en les moles de pedra. Enca­ra s’hi pot veu­re part del mecanisme.

Caminem

Ruta cir­cu­lar al Salt del Mir.

Continguts relacionats

Search