El Parc del Castell de Montesquiu

El Parc del Castell de Montesquiu, espai protegit que forma part de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu for­ma part de la Xar­xa de Parcs Natu­rals de la Dipu­ta­ció de Bar­ce­lo­na, for­ma­da per 12 espais natu­rals d’alt valor pai­sat­gís­tic, eco­lò­gic i cul­tu­ral. La xar­xa té com a objec­tiu garan­tir un equi­li­bri ter­ri­to­ri­al i ambi­en­tal als 100 muni­ci­pis del seu àmbit geo­grà­fic. Abas­ta 102.587 hec­tà­re­es de 100 muni­ci­pis. Aquests muni­ci­pis repre­sen­ten el 22% del ter­ri­to­ri i el 70% de la pobla­ció de Cata­lu­nya. La seva tas­ca prin­ci­pal és pla­ni­fi­car i ges­ti­o­nar els espais natu­rals i agra­ris mit­jan­çant els plans espe­ci­als, ela­bo­rats amb la par­ti­ci­pa­ció de tots els agents impli­cats. Tam­bé pro­te­gir els valors natu­rals, agrí­co­les, fores­tals, cul­tu­rals i pai­sat­gís­tics de cada parc. Apos­ta per un equi­li­bri entre la pre­ser­va­ció dels parcs i el desen­vo­lu­pa­ment eco­nò­mic de la pobla­ció i fomen­ta l’ús públic i l’e­du­ca­ció ambi­en­tal del patri­mo­ni cul­tu­ral i natural.

Ubicació i característiques

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu es tro­ba en el límit geo­grà­fic que sepa­ra les comar­ques d’Osona i el Ripo­llès, a l’anomenada sub­co­mar­ca del Bisau­ra. El Ter divi­deix el seu ter­ri­to­ri de 547 hec­tà­re­es en dues parts, una més gran a la riba esquer­ra i una altra més peti­ta i de relleu més suau a la riba dre­ta. Situ­at entre els ter­mes muni­ci­pals de Mon­tes­quiu, Sant Quir­ze de Beso­ra, San­ta Maria de Beso­ra, Sora i Vidrà, el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu des­pun­ta pels seus bos­cos den­sos de rou­re, faig i pi roig tra­ves­sat lon­gi­tu­di­nal­ment pels mean­dres del riu. Espai de pas entre mun­ta­nya i pla­na, el Parc for­ma part de l’EIN Ser­res de Milany-San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm-Bell­munt i atre­so­ra indrets de gran bellesa.

Als solells i a les pla­nes, domi­nen els bos­cos espes­sos de rou­re mar­ti­nenc, si bé tam­bé hi ha zones oba­gues en què pre­do­mi­na el pi roig i cla­pes de faigs, til·lers i boi­xos. Els prats s’estenen per les cla­ri­a­nes i llocs asso­le­llats i la pra­da més cone­gu­da és la jon­ce­da. La vege­ta­ció de ribe­ra, dis­tri­bu­ï­da en fran­ges estre­tes al cos­tat dels cur­sos d’aigua, pre­sen­ta oms, pollan­cres, sal­zes, verns i plà­tans i una diver­si­tat fau­nís­ti­ca nota­ble. Els con­reus, al vol­tant dels masos, estan dedi­cats al far­rat­ge. La fau­na que tro­ba refu­gi al Parc és vari­a­da: llú­dri­ga, mar­ta, gat sal­vat­ge, gor­ja­blanc, tei­xó i gui­neu, al cos­tat del cabi­rol, sen­glar, esqui­rol i ocells rapi­nyai­res com l’àguila calçada. 

Caminem

Iti­ne­ra­ris del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu

Una mica d’història

L’àmbit del Parc ha estat ter­reny per a l’assentament humà des d’èpoques ben anti­gues. Els tes­ti­mo­nis arqui­tec­tò­nics més noto­ris es remun­ten a l’alta edat mit­ja­na i en des­ta­quen el cas­tell, un bon nom­bre de masi­es i les cons­truc­ci­ons auxi­li­ars ano­me­na­des badius o cabanyes.

Activitat al Parc

El Parc és tam­bé un pai­sat­ge pro­duc­tiu en què es com­bi­na l’activitat agrí­co­la i rama­de­ra amb l’explotació fores­tal. Una part de la pobla­ció de l’entorn tre­ba­lla en explo­ta­ci­ons agrà­ri­es sovint de cai­re fami­li­ar amb pas­tu­res per al bestiar.

Un altre focus d’activitat eco­nò­mi­ca al Parc és el bosc que, amb una pre­sèn­cia tan impor­tant en el con­junt del ter­ri­to­ri, és la font d’on s’extreu una pro­duc­ció de dife­rents tipus de fus­tes i lle­nyes. El resul­tat d’aquesta con­vi­vèn­cia d’activitats eco­nò­mi­ques és la cre­a­ció, al llarg dels segles, d’un pai­sat­ge mosaic en què les pas­tu­res s’intercalen amb els boscos.

La Solana

La mane­ra de tre­ba­llar al bosc és per tant cab­dal per millo­rar-ne la ren­di­bi­li­tat. En aquest sen­tit, la for­ma­ció és un ins­tru­ment més per a la dina­mit­za­ció del sec­toreco­nò­mic fores­tal. En aquest sen­tit, dins el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu tro­ba­reu el CFFE, el Cen­tre per la For­ma­ció Fores­tal Espe­ci­a­lit­za­da, que té com a objec­tius prin­ci­pals Millo­rar la for­ma­ció pro­fes­si­o­nal de la per­so­na que tre­ba­lla en el món fores­tal, dig­ni­fi­car la pro­fes­sió, fomen­tar la inser­ció labo­ral i enfor­tir la com­pe­ti­ti­vi­tat i la cohe­sió soci­al del ter­ri­to­ri ofe­rint pos­si­bi­li­tats labo­rals i de for­ma­ció de qua­li­tat al pro­pi ter­ri­to­ri rural.  La Sola­na — CFFE

Equipaments

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu comp­ta amb un punt d’informació i un cen­tre de recur­sos ubi­cats al cas­tell, una pro­gra­ma­ció de rutes guia­des i diver­sos iti­ne­ra­ris senya­lit­zats com el de la ser­ra de Bufa­dors, l’obaga del cas­tell, l’obaga i el solell de les Codi­nes o el que uneix el cas­tell de Mon­tes­quiu amb el cas­tell de Beso­ra o amb el coll dels Tres Pals. Tam­bé hi tro­ba­reu una àrea d’esplai, l’Es­co­la de Natu­ra Les Codi­nes, equi­pa­ments peda­gò­gics i cul­tu­rals, audi­o­vi­su­als, mos­tres per­ma­nents, la Caba­nya del Cas­tell (que acull expo­si­ci­ons tem­po­rals) i publi­ca­ci­ons divul­ga­ti­ves. Durant tot l’any, s’hi orga­nit­zen pro­gra­mes d’activitats, visi­tes guia­des i tallers d’educació ambi­en­tal, a més a més de pro­gra­ma­ci­ons lúdi­ques i culturals

Enllaços d’interès

Web del Parc del Cas­tell de Montesquiu

Continguts relacionats