Activitats de Primavera 2021. Parc del Castell de Montesquiu

Primavera i tardor són dos moments especialment bonics per a descobrir el territori i el parc a través de les diverses activitats de descoberta de l’entorn i el medi natural que s’hi programen.

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu pro­gra­ma anu­al­ment acti­vi­tats de des­co­ber­ta de l’entorn, ter­ri­to­ri i natu­ra a l’entorn del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i per exten­sió a tot el ter­ri­to­ri que for­ma part de l’EIN Ser­res de Milany – San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm — Bellmunt. 

Informació i inscripcions
ACTIVITATS DE PRIMAVERA 2021

ACTIVITATS FAMILIARS

Diu­men­ge 11 d’abril
Des­co­brim el món de les tor­ne­ri­es
A la Vall del Ges hi ha tor­ne­ri­es des del segle XIV, elles van ser les pre­cur­so­res de gran part de la indús­tria actu­al del ter­ri­to­ri. Farem una visi­ta guia­da a punts relle­vants d’aquesta pecu­li­ar indús­tria per aca­bar al Museu de la Tor­ne­ria on des­co­bri­rem com fun­ci­o­na­va l’ofici. 
Hora: de 10 a 13 h
Punt de tro­ba­da: Museu de la Tor­ne­ria, Tore­lló
Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta però amb afo­ra­ment limi­tat.
Cal ins­crip­ció prè­via a p.montesquiu.bisaura@diba.cat
Orga­nit­zen: ADET, Museu de la Tor­ne­ria i Parc del Cas­tell de Montesquiu

Dis­sab­tes 17 d’abril i 22 de maig
Les orquí­di­es sil­ves­tres
Recor­re­rem els bos­cos el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu a la cer­ca d’orquídies sil­ves­tres per conèi­xer en quins hàbi­tats les podem tro­bar i apren­dre a iden­ti­fi­car-les.
Sor­ti­da guia­da per Alba Rovi­ra, guia de mun­ta­nya.
Sor­ti­da 1: 17 d’abril
Sor­ti­da 2: 22 de maig
Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via aqui:
Ins­crip­ció sor­ti­da 1
Ins­crip­ció sor­ti­da 2

Dis­sab­te 24 d’abril
El des­per­tar del bosc
De la mà de àvi­es reme­ie­res de l’Associació Pedra Tos­ca pas­se­ja­rem pels entorns del cas­tell de Mon­tes­quiu per obser­var el des­per­tar del bosc i la màgia de les seves plan­tes. Apren­drem què podem fer amb elles: begu­des, ama­ni­des, xarops, ungüents, tin­tu­res… Tot un món per des­co­brir!
Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

Dis­sab­te 1 de maig
Juguem amb la natu­ra!
Expe­ri­men­ta­rem la con­ne­xió amb la natu­ra a tra­vés dels seus ele­ments, els trans­for­ma­rem i juga­rem amb ells, cre­ant un resul­tat artís­tic i diver­tit!
Taller a càr­rec de Ber­ta Vila­ge­liu, guia de banys de bosc i artis­ta plàs­ti­ca.
Hora: de 10.30 a 13 h
Preu: 3,5 € per per­so­na.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

Dis­sab­te 15 de maig
Com ens ori­en­tem ?
Amb aquest joc d’orientació recor­re­rem Vidrà i el seu entorn a la recer­ca de dife­rents punts d’un cir­cuit, qui en sabrà loca­lit­zar més? Al final, l’esforç tin­drà una recom­pen­sa per tots els atre­vits!
Hora: d’11 a 13 h
Punt de tro­ba­da: Vidrà (a la zona espor­ti­va)
Preu: 8 € per grup. Màxim 6 per­so­nes per grup.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

Dis­sab­te 29 de maig
DIA EUROPEU DELS PARCS
Rat­pe­nats, uns éssers geni­als!
Els rat­pe­nats cada cop són més cone­guts i ja sabem que no són éssers ter­ri­bles sinó que ens aju­den a viu­re millor. Amb aquest taller-sor­ti­da els conei­xe­rem bé, els escol­ta­rem, els veu­rem i apren­drem per què val la pena pro­te­gir-los i con­ser­var-los.
Taller a càr­rec del Museu de Cièn­ci­es de Gra­no­llers.
Hora: de 20 a 22 h
Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta.
Cal ins­crip­ció prè­via a p.montesquiu.bisaura@diba.cat
Orga­nit­za: Con­sor­ci del Ter i Parc del Cas­tell de Montesquiu

6 de juny
Fes­ta Viu el Parc
El Parc al Cas­tell de Mon­tes­quiu est­tà de fes­ta: matí de jocs, tallers, músi­ca i espec­ta­cle als jardins.

Enllaços d’interès