Activitats de tardor 2022. Parc del Castell de Montesquiu

Primavera i tardor són dos moments especialment bonics per a descobrir el territori i el parc a través de les diverses activitats de descoberta de l’entorn i el medi natural que s’hi programen.

El Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu pro­gra­ma anu­al­ment acti­vi­tats de des­co­ber­ta de l’entorn, ter­ri­to­ri i natu­ra a l’entorn del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i per exten­sió a tot el ter­ri­to­ri que for­ma part de l’EIN Ser­res de Milany – San­ta Mag­da­le­na i Puig­sa­calm — Bellmunt. 

Informació i inscripcions
ACTIVITATS DE TARDOR 2022

ACTIVITATS FAMILIARS

Dis­sab­te 1 d’oc­tu­bre
DIA MUNDIAL DELS OCELLS
9 — 14 h Ane­lla­ment d’ocells
Tallers per als més menuts
Con­curs infan­til d’identificació
9.30 h Sor­ti­da orni­to­lò­gi­ca guia­da
9.30 – 11.30 h Taller Sons d’Ocells amb el Dra­pai­re Musi­cal
12.15 h Expli­quem con­tes: Tot sona a la sel­va ama­zò­ni­caamb el Dra­pai­re Musi­cal
12.30 h Xer­ra­da “El canyis­sar de Tona” a càr­rec de Genís Cunill i con­curs d’identificació d’ocells
Lloc: jar­dins del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu
Acti­vi­tats gra­tu­ï­tes. No cal ins­crip­ció prè­via.
Orga­nit­za: GNO, GACO, ICO, Parc del cas­tell de Mon­tes­quiu, Con­sor­ci del Ter i Museu del Ter

Dis­sab­tes 8 d’oc­tu­bre o dis­sab­te 12 de novem­bre
SORTIDES DE BOLETS
Sor­ti­des de camp on expli­ca­rem la bio­lo­gia i el reco­nei­xe­ment dels bolets, apren­drem els aspec­tes més impor­tants que ha de conèi­xer un bon bole­tai­re i el per­què de la gran reper­cus­sió soci­al d’aquesta acti­vi­tat de la mà de Jor­di Bau­cells, biò­leg engi­nyer tèc­nic agrí­co­la i natu­ra­lis­ta.
Hora: de 9 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via
Sor­ti­da 1: 8 d’octubre. INSCRICPCIÓ AQUÍ
Sor­ti­da 2: 12 de novem­bre INSCRICPCIÓ AQUÍ

Dis­sab­te 15 d’oc­tu­bre
JUST A LA FUSTA!

Cele­brem la set­ma­na de la fus­ta a la Sola­na, al Cen­tre de For­ma­ció Fores­tal Espe­ci­a­lit­za­da, dins el Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu.
10.30 — 13 h
Jocs per a petits fus­ters
Exhi­bi­ció d’escultures de fus­ta amb xer­rac
Pro­jec­ció de la sèrie “Fores­tals”
Expo­si­ció sobre la rela­ció entre el bosc i la soci­e­tat
Por­tes ober­tes a la Sola­na, CFFE
10.30 h Fes el teu tam­bo­ret! Taller de fus­te­ria on farem el nos­tre pro­pi tam­bo­ret i apren­drem els dife­rents tipus de fus­ta i d’encaixos. A càr­rec de David Vivet, fus­ter.
Punt de tro­ba­da: 9.45h apar­ca­ment del cas­tell de Mon­tes­quiu. Cami­na­da guia­da de 20 minuts. Es pot acce­dir a la Sola­na per lliu­re, pel camí senya­lit­zat.
Cal ins­crip­ció prè­via al taller de fus­te­ria AQUÍ
Preu: 12 € per per­so­na.
La res­ta d’activitats són gra­tu­ï­tes i no cal ins­crip­ció prè­via.
Orga­nit­za: Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu i CFFE
Acti­vi­tat desen­vo­lu­pa­da en el marc de la Set­ma­na de la Fus­ta que pro­mou el Gre­mi Fus­ta i Moble per l’im­puls de la fus­ta i les indus­tri­es de la seva cade­na de valor.

Dis­sab­tes 22 d’oc­tu­bre
COSMÈTICA AMB PLANTES SILVESTRES
De la mà de l’Adriana Blan­ca­fort, doc­to­ra en bio­lo­gia i cien­tí­fi­ca, apren­drem a fer pro­duc­tes cos­mè­tics amb plan­tes sil­ves­tres que tro­bem al nos­tre entorn més pro­per. Ela­bo­ra­rem un bàl­sam labi­al, una cre­ma sòli­da, un exfo­li­ant, i altres pro­duc­tes per la cura de la nos­tra pell.
Hora: de 10 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

Dis­sab­te 29 d’oc­tu­bre
QUINA CASTANYA!
Cele­brem la cas­ta­nya­da expe­ri­men­tant amb la natu­ra a tra­vés de fruits de tar­dor, els trans­for­mem i juguem amb ells, cre­ant un espai de diver­sió i refle­xió artís­ti­ca.
Taller a càr­rec de Ber­ta Vila­ge­liu, guia de banys de bosc i artis­ta plàs­ti­ca.
Hora: de 10.30 a 13 h
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUI

Diu­men­ge 6 de novem­bre
EL CASTELL DE DUOCASTELLA
Amb l’historiador Albert Prat­de­sa­ba farem una visi­ta guia­da al cas­tell de Duo­cas­te­lla de Sora per conèi­xer com va néi­xer, qui­nes van ser les seves fun­ci­ons i per què va ser aban­do­nat. De tor­na­da pas­sa­rem per Roca­fi­gue­ra, on conei­xe­rem la  seva his­tò­ria d’aquesta impres­si­o­nant masia gòti­ca.
Hora: 10 h
Punt de tro­ba­da: Sora, a l’aparcament de l’entrada del poble
Acti­vi­tat gra­tu­ï­ta. No cal ins­crip­ció prè­via.
Orga­nit­za: ADET, Museu de la Tor­ne­ria i Parc del cas­tell de Montesquiu

Dis­sab­te 19 de novem­bre
VIATGEM EN EL TEMPS!
Viat­gers a bord! Inves­ti­ga­rem i tro­ba­rem les pis­tes per des­co­brir la his­tò­ria del cas­tell de Mon­tes­quiu. Vine amb el teu equip, juga i fes ser­vir l’enginy!
Hora: 10.30
Preu: menors de 12 anys gra­tu­ït / 3,5 € adults.
Cal ins­crip­ció prè­via AQUÍ

Enllaços d’interès

Pla­ta­for­ma de ven­ta d’entrades