Exposicions a la Cabanya del Castell de Montesquiu.

De gener a desembre s’hi programen exposicions temporals mensuals de tot tipus de disciplines artístiques

La Caba­nya del Cas­tell és un equi­pa­ment poli­va­lent del Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu que acull expo­si­ci­ons tem­po­rals men­su­al­ment de dife­rents dis­ci­pli­nes artís­ti­ques: escul­tu­ra, foto­gra­fia, pintura…

La Caba­nya és una anti­ga edi­fi­ca­ció rural sepa­ra­da del Cas­tell que tenia com a fun­ció aple­gar i pre­ser­var colli­tes i animals.

Enllaços d’interès

Agen­da d’exposicions

Continguts relacionats