El Foyer del Teatre Cirvianum

Espai pluridiciplinar al Teatre Cirvianum de Torelló

El Foyer del Tea­tre Cir­vi­a­num està ubi­cat a la plan­ta infe­ri­or de l’e­qui­pa­ment. La seva fun­ció és plu­ri­dis­ci­pli­nar ja que acull, des d’ex­po­si­ci­ons fins a con­fe­rèn­ci­es pas­sant per actes cul­tu­rals o soci­als i concerts.

Enllaços d’interès

Foyer
Tea­tre Cirvianum

Continguts relacionats