Museu de la Torneria de Torelló

Coneix el món dels torners de fusta i banya de la Vall del Ges.

El Museu de la Tor­ne­ria de Tore­lló té la seva seu a l’antiga fàbri­ca Can Vidal a Tore­lló. El museu és un dels 27 museus que con­fi­gu­ren el Sis­te­ma de Museus Naci­o­nals del mNAC­TEC i for­ma part de la Xar­xa de museus locals de la DIBA.

El Museu de la Tor­ne­ria expli­ca el pro­cés d’industrialització de Cata­lu­nya a par­tir d’un ofi­ci arte­sà, el tor­ner de fus­ta i banya, que, amb l’arribada de la indus­tri­a­lit­za­ció, es con­ver­tí en un sec­tor indus­tri­al com­ple­men­ta­ri del sec­tor tèxtil.

Dit d’una altra mane­ra, expli­ca com el taller arte­sà donà pas a la fàbri­ca; com la neces­si­tat de com­ple­ments per a la maqui­nà­ria tèx­til fomen­tà el desen­vo­lu­pa­ment de fàbri­ques amb més de 60 tre­ba­lla­dors durant el segle XX.

I no obli­da les altres ves­sants que sor­gi­ren en el sec­tor i que, actu­al­ment, són el pre­sent i futur de la tor­ne­ria de fusta.

Enllaços d’interès

Web del Museu

Continguts relacionats