Visites a la destil·leria Ratafia Bosch

Una marca amb una llarga història de tradició familiar.

Rata­fia Bosch és una mar­ca amb mol­ta his­tò­ria al dar­re­ra. Gran conei­xe­do­ra dels licors del Piri­neu i la seva ela­bo­ra­ció, Anna Pero­liu va comen­çar la comer­ci­a­lit­za­ció de rata­fia l’any 1892 i de segui­da va aga­far una gran repu­ta­ció. Avui dia, la cin­que­na gene­ra­ció de la famí­lia con­ti­nua por­tant el negoci.

Pro­ce­dent de Ser­ra Cava­lle­ra, a les Valls de Cam­pro­don, Anna Pero­liu va bai­xar a Sant Quir­ze de Beso­ra, on de segui­da la seva deli­ci­o­sa rata­fia va comen­çar a aga­far una gran repu­ta­ció. Veient les pos­si­bi­li­tat de nego­ci del pro­duc­te, en Faus­tí Bosch i Coll va ini­ci­ar-ne la comer­ci­a­lit­za­ció l’any 1892

Per la pecu­li­a­ri­tat de les seves instal·lacions, fan visi­tes guia­des en hores con­vin­gu­des (grups mínim 15 persones).

Con­tac­te:
Telè­fon: 938550168
Email: info@ratafiabosch.cat
C/ Sant Josep 35
08580 Sant Quir­ze de Beso­ra
(Bar­ce­lo­na)

Enllaços d’interès

Rata­fia Bosch

Continguts relacionats