Castell de Montesquiu, espai museïtzat

El Castell de Montesquiu és una domus o palauet amb orígens medievals situat dins el Parc del Castell de Montesquiu.

El casal de Mon­tes­quiu gau­deix d’una bona con­ser­va­ció a dia d’avui grà­ci­es a que ha estat habi­tat des de la bai­xa Edat Mit­ja­na fins pràc­ti­ca­ment finals del segle XX. A prin­ci­pis d’aquest dar­rer segle, la famí­lia bur­ge­sa bar­ce­lo­ni­na Jun­ca­de­lla va com­prar el cas­tell, i entre els anys 1917–1920, la famí­lia va dur-hi a ter­me grans res­tau­ra­ci­ons. Aquest casal va pas­sar a mans de la Dipu­ta­ció de Bar­ce­lo­na des­prés que la seva dar­re­ra pro­pi­e­tà­ria, Mer­cè Jun­ca­de­lla —ger­ma­na d’Emili Jun­ca­de­lla—, morís el 1972. Actu­al­ment for­ma part d’un espai natu­ral  pro­te­git que for­ma part de la Xar­xa de Parcs Natu­rals de la Dipu­ta­ció de Barcelona.

Tot això ha per­mès, per una ban­da, que el casal es con­ser­vi ínte­gre, fins i tot amb el mobi­li­a­ri inte­ri­or (de la famí­lia Jun­ca­de­lla) i algu­nes anne­xi­ons d’època moder­na, com per exem­ple la Cape­lle­ta dedi­ca­da a San­ta Bàr­ba­ra cons­tru­ï­da el 1642 per Lluis Des­cat­llar. Per altra ban­da, l’actuació de Dipu­ta­ció de Bar­ce­lo­na per la seva con­ser­va­ció i divul­ga­ció, ha estat clau pel man­te­ni­ment d’aquesta domus. El cas­tell està envol­tat d’uns amplis jar­dins que s’han con­ver­tit tam­bé en un sím­bol pai­sat­gís­tic de la zona. 

Visites guiades al castell

Horari d’obertura del castell i el punt d’informació:

Tot l’any: els caps de set­ma­na i fes­tius de  9.45 a 14.30 h.
Juli­ol i agost: de dimarts a diu­men­ge de 9.45 a 14.30 h.
Durant el perí­o­de de vacan­ces esco­lars de Nadal, el cas­tell roman­drà tancat.

Horari de visites guiades al castell:

Visi­tes guia­des: a les 10 h, 11 h, 12 h i 13 h
Visi­tes con­cer­ta­des per a grups de 15 per­so­nes o més, entre set­ma­na, fes­tius i cap de set­ma­na.
Visi­tes esco­lars: Dime­cres, dijous i diven­dres als matins dins el curs esco­lar (veu­re PROGRAMA EDUCATIU)

Totes les visi­tes són en cata­là. La visi­ta de les 13 h tam­bé s’ofereix en cas­te­llà.
Visi­tes entre set­ma­na per a grups amb reser­va prèvia

Preus:

Entra­da gene­ral: 4 €
Redu­ï­da:
Pen­si­o­nis­tes majors de 65 anys: 3 €
Joves de 17 a 25 anys: 3 €
Per­so­nes amb cer­ti­fi­cat de dis­ca­pa­ci­tat. L’acompanyant tin­drà tam­bé tari­fa gra­tu­ï­ta si la tar­ge­ta acre­di­ta­ti­va iden­ti­fi­ca que la per­so­na neces­si­ta acom­pa­nyant: 3 €
Per­so­nes amb el car­net de Volun­ta­ri­at per la Llen­gua (cal acre­di­ta­ció): 3€
Grups de 15 o més per­so­nes (amb reser­va prè­via): 3 €
Gra­tu­ï­ta:
Fins a 16 anys
Per­so­nes en situ­a­ció d’a­tur (cal acre­di­ta­ció)
Docents d’en­se­nya­ment reglat (cal acre­di­ta­ció)
Resi­dents del  Bisau­ra (Mon­tes­quiu, Sora, Sant Quir­ze de Beso­ra, Vidrà, San­ta Maria de Beso­ra) (cal acre­di­ta­ció)
Visi­tes esco­lars
3,60€ per alumne/a, (grups de 20 alum­nes o més). 72 € (grups de 20 alum­nes o menys)

Informació i reserves: 

Tel. 663 708 210 (només tru­ca­des)
A/e: p.montesquiu.bisaura@diba.cat 

Continguts relacionats