Visites escolars al Castell de Montesquiu

Descobriu el castell de Montesquiu i la seva història a través de la nostra oferta d’activitats educatives

Veniu a conèi­xer la his­tò­ria del Cas­tell de Montesquiu! 

Des­co­briu el cas­tell i la seva his­tò­ria vivint una expe­ri­èn­cia dinà­mi­ca i par­ti­ci­pa­ti­va a tra­vés d’aquest pro­gra­ma d’activitats edu­ca­ti­ves.

La com­bi­na­ció d’aquestes acti­vi­tats amb el gran espai de lleu­re dels jar­dins del cas­tell, enri­queix la visi­ta al Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu.

Infor­ma­ció general

Dura­da de les acti­vi­tats: Totes les acti­vi­tats tenen una dura­da apro­xi­ma­da d’entre 1’5 i 2 hores.
Accés al Parc: Es pot acce­dir amb tren (línia R3) i cami­na­da de 20 minuts o bé amb auto­car fins al cas­tell.
Espai de píc­nic: El parc dis­po­sa d’un gran espai de píc­nic per esmor­zar i dinar.

PROGRAMA D’ACTIVITATS ESCOLARS

EDUCACIÓ INFANTIL

L’escut per­dut, edu­ca­ció infan­til. Un breu recor­re­gut per les estan­ces del Cas­tell a la recer­ca de l’escut per­dut dels Beso­ra, amb un taller d’escuts per tan­car l’activitat.

CICLE MITJÀ I SUPERIOR

Espa­da­ler i el cas del Cas­tell de Mon­tes­quiu, cicle mit­jà i supe­ri­or. Una acti­vi­tat on, per equips, inves­ti­ga­ran i ompli­ran alguns mis­te­ris que al llarg de la his­tò­ria han que­dat per esbrinar.

CICLE INICIAL
Els arxius per­duts, cicle ini­ci­al. Una visi­ta a la cer­ca de les pis­tes que han dei­xat els detec­tius del Bisau­ra per poder des­co­brir la his­to­ria del Cas­tell, amb un joc de recer­ca final als jardins. 

ESO

Viat­gers en el temps,  ESO.  Un joc coo­pe­ra­tiu que con­vi­da a des­co­brir i orde­nar la his­tò­ria del cas­tell,  cal­drà fer ser­vir l’enginy i tre­ba­llar en equip.

CICLE SUPERIOR I ESO

Visi­ta his­tò­ri­ca guia­da, cicle supe­ri­or i ESO. Fem un
recor­re­gut per mil anys d’his­tò­ri­es al Cas­tell de
Mon­tes­quiu a tra­vés dels seus dife­rents protagonistes.

Continguts relacionats