Colònia de Borgonya, espai d’interpretació

L’element patrimonial per excel.lència de Borgonyà, a la Vall del Ges

La colò­nia de Bor­go­nyà, decla­ra­da bé cul­tu­ral d’in­te­rès naci­o­nal (BCIN) en la cate­go­ria de con­junt his­tò­ric, for­ma part del muni­ci­pi de Sant Vicenç de Tore­lló i és l’element patri­mo­ni­al per excel•lència d’aquesta enti­tat de la Vall del Ges.

És la colò­nia tèx­til indus­tri­al més impor­tant i des­ta­ca­da de tota la con­ca del riu Ter. Va ser fun­da­da l’any 1894 per l’empresa esco­ce­sa J&P Coats, d’aquí que popu­lar­ment tam­bé se la cone­gui com la colò­nia dels anglesos.

Ofe­reix visi­tes guia­des, ges­ti­o­na­des pel Museu del Ter.

Enllaços d’interès

Web del Museu del Ter

Continguts relacionats

Search