El Cavaller de Vidrà, visites guiades

Una casa pairal al cor de Vidrà amb segles d'història entre les seves parets

Aques­ta impo­nent casa pai­ral del muni­ci­pi de Vidrà és un nota­ble exem­ple del bar­roc del s. XVII.

Repre­sen­ta un dels ele­ments patri­mo­ni­als més impor­tants de Cata­lu­nya i obre les seves por­tes per conèi­xer de pri­me­ra mà un espai amb una llar­ga i inten­sa his­tò­ria entre les seves parets

.Ofe­reix visi­tes guia­des amb reser­va prèvia.

CONTACTE
620 759 764
info@elcavallerdevidra.com

Enlla­ços d’interès

El cava­ller de Vidrà

Continguts relacionats