Exposicions a la Biblioteca Dos Rius

La biblioteca municipal de Torelló acull regularment exposicions de temàtica social i pedagògica.

La Bibli­o­te­ca Dos Rius, inau­gu­ra­da el 15 de gener del 2000, és resul­tat d’un con­ve­ni entre la Dipu­ta­ció de Bar­ce­lo­na i l’Ajuntament de Torelló.


La bibli­o­te­ca està ubi­ca­da al nucli antic de la pobla­ció, con­cre­ta­ment a l’antic edi­fi­ci del Club, en un edi­fi­ci de 851 metres qua­drats i for­ma part de la Xar­xa de Bibli­o­te­ques de la Dipu­ta­ció de Barcelona.

Enllaços d’interès

Infor­ma­ció

Continguts relacionats

Search