Itineraris del parc del Castell de Montesquiu

Set itineraris senyalitzats que permeten descobrir tots els racons del parc.

Al Parc del Cas­tell de Mon­tes­quiu tro­ba­reu set iti­ne­ra­ris senya­lit­zats, que podreu fer seguint les indi­ca­ci­ons dels pla­fons infor­ma­tius i les fites d’i­ni­ci. Aquests iti­ne­ra­ris son rutes pla­ni­fi­ca­des en el ter­ri­to­ri que trans­cor­ren per indrets de l’espai natu­ral amb ele­ments relle­vants de patri­mo­ni natu­ral, his­tò­ric i cultural.

Itineraris

  1. Del Cas­tell de Mon­tes­quiu al Coll de Tres Pals
  2. Oba­ga de les Codines
  3. Oba­ga del castell
  4. PR‑C 214 Ser­ra de Bufadors
  5. SL‑C 129 Del cas­tell de Mon­tes­quiu al cas­tell de Besora
  6. SL‑C 130 Sant Moí

Enllaços d’interès

Iti­ne­ra­ris de la Xar­xa de Parcs Natu­rals
Parc del Cas­tell de Montesquiu

Continguts relacionats