Camí vora Ter, GR210

Un itinerari que convida a recórrer el riu amb els cinc sentits i a descobrir un territori ric en patrimoni històric i cultural, fauna, flora i paisatge.

ATENCIÓ!  Eslla­vis­sa­da a la Ruta del Ter, des­prés de Sant Quir­ze de Beso­ra. En con­cret, a la zona del Mean­dre de l’I­lla quan el tra­çat s’en­fi­la sobre un talús flu­vi­al al cin­gle del Grau, en ter­me muni­ci­pal d’O­rís. Més infor­ma­ció amb alter­na­ti­ves aquí.

Aquest és un sen­der de gran recor­re­gut apro­vat per la Fede­ra­ció d’Entitats Excur­si­o­nis­tes de Cata­lu­nya (FEEC ) a tra­vés del Comi­tè Cata­là de Sen­ders a Bar­ce­lo­na a 15 de juny de 2002. Amb el riu Ter com a eix ver­te­bra­dor del ter­ri­to­ri, aquest sen­der ens acos­ta tant al patri­mo­ni indus­tri­al i cul­tu­ral com al de fau­na i vege­ta­ció de bosc de ribera.

Gran part del curs del Ter està inclòs a la Xar­xa Natu­ra 2000, una xar­xa d’espais natu­rals que té com a objec­tiu asse­gu­rar la pre­ser­va­ció de les espè­ci­es i hàbi­tats més vali­o­sos d’Euro­pa.

La Ruta del Ter és una ruta que uneix dos pols d’atracció turís­ti­ca com són els Piri­neus i la Cos­ta Bra­va, mit­jan­çant un iti­ne­ra­ri que segueix el curs del riu Ter, i que tra­ves­sa cinc comar­ques de Cata­lu­nya (Ripo­llès, Oso­na, la Sel­va, Giro­nès i Baix Empor­dà). La ruta es pot fer a peu o en bicicleta.

Pel que fa al ter­ri­to­ri de la vall del Ges, Orís i el Bisau­ra, la ruta per­met fer diver­sos trams, de dife­rent difi­cul­tat i llargada.

Ruta del Ter: Trams i infor­ma­ció.

Enllaços d’interès

Con­sor­ci del Ter
Oso­na Turisme

Continguts relacionats